Menjački poslovi

 


Planirano je da naredna obuka za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova sa polaganjem ispita bude održana u prostorijama Narodne banke Srbije u četvrtak, 1. avgusta 2024. godine. Spisak kandidata biće blagovremeno objavljen u podnaslovu Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova.


U vezi sa saopštenjem Narodne banke Srbije koje je objavljeno 14. decembra 2020. godine na internet stranici Narodne banke Srbiji u delu Vesti i saopštenja u pogledu predstojećeg povlačenja iz opticaja novčanica osme serije švajcarskog franka od strane Nacionalne banke Švajcarske i mogućnosti zamene tih novčanica u Republici Srbiji, ukazujemo na to da, sa stanovišta primene propisa kojima se uređuje menjačko poslovanje, menjački poslovi predstavljaju poslove kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu. Banke, javni poštanski operator i ovlašćeni menjači mogu od fizičkih lica da kupuju novčanice švajcarskog franka za dinare ako imaju istaknut švajcarski franak u svojoj kursnoj listi za efektivni strani novac. Ovlašćeni menjači ne mogu da zamenjuju novčanice efektivnog stranog novca, već ove poslove mogu obavljati samo banke, ako, u skladu sa svojom poslovnom politikom, zamenjuju novčanice efektivnog stranog novca.


Narodna banka Srbije obaveštava sve ovlašćene menjače da su, u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova, dužni da Narodnu banku Srbije obaveštavaju o promeni radnog vremena najkasnije u roku od pet radnih dana od dana promene radnog vremena.

U slučaju privremenog prestanka obavljanja menjačkih poslova na menjačkim mestima, odnosno bankomatima, ovlašćeni menjač je dužan da odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana kada je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove, o tome obavesti Narodnu banku Srbije, kao i banku s kojom ima zaključen ugovor. U obaveštenju Narodnoj banci Srbije dužan je da navede razloge zbog kojih je privremeno sprečen da obavlja menjačke poslove i period u kome privremeno neće obavljati menjačke poslove a koji može trajati do šest meseci. Nakon isteka navedenog perioda, ovlašćeni menjač isti može produžiti, s tim da ukupno trajanje ne može biti duže od godinu dana od početka privremenog prestanka.

Ovlašćeni menjač dužan je da, istog dana kad je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove na jednom ili više menjačkih mesta, svu efektivu i svu gotovinu s tog/tih menjačkih mesta prenese na menjačko mesto koje nastavlja da radi ili da ih uplati na svoje račune kod banke, odnosno banaka. Ako je ovlašćeni menjač privremeno prestao da obavlja menjačke poslove samo na bankomatu/bankomatima koji pripadaju menjačkom mestu na kome i dalje obavlja menjačke poslove - dužan je da istog dana svu efektivu i svu gotovinu s tog/tih bankomata uplati na isplatno-uplatno blagajničko mesto s kojim je bankomat povezan u pogledu snabdevanja gotovinom u dinarima i u efektivnom stranom novcu. U slučaju da je privremeno prestao da obavlja menjačke poslove na svim menjačkim mestima, ovlašćeni menjač je dužan da svu efektivu proda banci s kojom ima zaključen ugovor i svu gotovinu uplati na svoj tekući račun najkasnije narednog radnog dana od poslednjeg radnog dana kad je obavljao menjačke poslove na svim menjačkim mestima. Dokaz o prodaji efektive banci/uplati gotovine na svoj tekući račun ovlašćeni menjač je dužan da zajedno sa obaveštenjem o privremenom prestanku obavljanja menjačkih poslova podnese Narodnoj banci Srbije.

Postupanje suprotno odredbama navedene odluke predstavlja prekršaj koji je propisan odredbama Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018).

Centar za menjački softver i menjačke poslove

Minimalni i maksimalni iznosi po menjačkim poslovima banaka

Otkupljena i prodata efektiva