Devizni hedžing

Zaštita od promene deviznog kursa

Preduzeća u čijem poslovanju postoje plaćanja i naplate u različitim valutama (pre svega spoljnotrgovinski poslovi) izložena su riziku promene deviznog kursa.

Instrumenti zaštite

Instrumenti zaštite od rizika promene deviznog kursa koji se nude na tržištu zasnivaju se na utvrđivanju fiksne cene po kojoj se devize kupuju ili prodaju na određeni dan u budućnosti (terminski kurs).

Terminski ugovori (devizni forvardi)

Predstavljaju ugovore o kupovini ili prodaji deviza za dinare sa isporukom obe valute na određeni dan u budućnosti, a po unapred dogovorenom kursu (terminski kurs).

Terminska kupovina deviza s pokrićem (pokriveni forvardi)

Predstavlja kupovinu deviza kod koje preduzeće unapred polaže deo ili ukupan iznos dinarske protivvrednosti, a devize dobija na ugovoreni dan u budućnosti.

Valutni svopovi

Podrazumevaju ugovaranje istovremene kupovine i prodaje dve valute po unapred određenim kursevima, na dva različita datuma u budućnosti.