Numizmatika

Numizmatika je oblast koja se bavi izučavanjem kako starog novca, tako i novca iz savremenog perioda. Njen naziv potiče od grčke reči «nomisma», sa značenjem kovanica, novac. U širi domen numizmatike spadaju i medaljerstvo, faleristika (sakupljanje ordenja) i skripofilija (sakupljanje starih vrednosnih papira). Predmeti iz domena numizmatike grupišu se, čuvaju i obrađuju u okviru numizmatičkih zbirki. U Narodnoj banci Srbije Numizmatičku zbirku obrađuje Grupa za numizmatiku.

Grupa za numizmatiku

U delokrug rada Grupe za numizmatiku spada: sistematsko popunjavanje numizmatičke zbirke koja se čuva u trezoru i kataloška i dokumentaciona obrada te zbirke, radi njene prezentacije putem stalne izložbene postavke; učešće u izradi numizmatičkih publikacija i praćenje domaće i strane numizmatičke literature; praćenje svetskih iskustava o emisijama prigodnog kovanog novca, i to u pogledu motiva, vrste metala, apoenske strukture, visine emisije, prodajne cene i sl.; izrada projekata, programa i elaborata o prigodnom kovanom novcu koji izdaje Narodna banka Srbije.

Kontakt:
svetlana.miljanic@nbs.rs 
aleksandra.zivkovic@nbs.rs