Propisi iz oblasti finansijske stabilnosti

Kreditne olakšice

 • Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Uputstvo za sprovođenje odluke o uslovima i načinu odobravanja kredita za održavanje dnevne likvidnosti banaka na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Pregled jedinstvenih šifara banaka koje se koriste pri popunjavanju platnog naloga

Kratkoročni krediti

 • Odluka o uslovima i načinu odobravanja kredita za hitno obezbeđenje likvidnosti banaka
 • Odluka o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu odobravanja bankama kratkoročnih kredita za likvidnost na osnovu zaloge hartija od vrednosti
 • Pregled jedinstvenih šifara banaka koje se koriste pri popunjavanju platnog naloga

Svop kupovina i svop prodaja deviza

 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja svop kupovine i svop prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja spot kupovine i spot prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka
 • Uputstvo za obavljanje aukcijske spot/svop kupovine/prodaje deviza između Narodne banke Srbije i banaka

Regulatorne mere

 • Program mera za očuvanje finansijske stabilnosti banaka
 • Memorandum o strategiji dinarizacije finansijskog sistema