Informacije za kupce i kontakti

Narodna banka Srbije prodaje fizičkim licima iz zemlje i inostranstva i pravnim licima iz zemlje numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca na blagajni u sedištu, kao i na blagajnama svojih filijala u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu i Užicu.

Kupci fizička lica iz zemlje i inostranstva na prodajnim mestima od blagajnika dobijaju nalog za uplatu vrednosti koju žele da kupe, a uplatu obavljaju u poslovnoj banci. S dokazom o uplati podižu vrednost, radnim danom od 8.30 do 15.30 časova u sedištu, a od 8.30 do 15.00 časova u filijalama Narodne banke Srbije, a za kupljenu vrednost Narodna banka im izdaje račun.

Kupovina numizmatičkog novca i komercijalnih pakovanja opticajnog kovanog novca može se realizovati i putem elektronske uplate (korišćenjem elektronskog ili mobilnog bankarstva ) sa tačno navedenim podacima:

 • Platilac: Ime, prezime, adresa
 • Svrha uplate: kupovina numizmatičkog novca
 • Primalac: Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, Beograd
 • Šifra plaćanja: 289
 • Iznos: _ _ _ _, _ _  dinara
 • Račun primaoca: 980-707-49
 • Poziv na broj: _ _ _ _ _ _ JMBG.

Poziv na broj kupac dobija od zaposlenog koji vrši prodaju numizmatičkog novca i komercijalnih pakovanja opticajnog kovanog novca putem telefonskog poziva na nekom od prodajnih mesta Narodne banke Srbije.

Ako svom pružaocu platnih usluga date platni nalog da platnu transakciju izvrši kao instant plaćanje, tj. u sistemu za instant plaćanja Narodne banke Srbije – IPS NBS sistemu, novčana sredstva će biti preneta na račun Narodne banke Srbije za nekoliko sekundi. U suprotnom, ako ne želite da izvršite instant plaćanje, vaš pružalac platnih usluga dužan je da obezbedi da iznos platne transakcije bude odobren na računu Narodne banke Srbije do kraja istog poslovnog dana kada je primio vaš platni nalog.

Kupac može podići vrednosti ukoliko su sredstva proknjižena na račun Narodne banke Srbije u momentu preuzimanja vrednosti.

Sve neophodne informacije pre i posle elektronske uplate, kupac može dobiti od zaposlenih na nekom od prodajnih mesta Narodne banke Srbije, čiji su  podaci navedeni na sajtu.

Za numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca čija je ukupna vrednost s PDV na Obrascu ZPPPDV – Zahtev putnika za povraćaj PDV, jednaka ili veća od 6000 dinara, kupci fizička lica iz inostranstva mogu izvršiti povraćaj PDV-a u roku od dvanaest meseci od dana otpremanja dobara u inostranstvo.

Pravna lica iz zemlje za kupovinu numizmatičkog novca i komercijalnih pakovanja opticajnog kovanog novca podnose zahtev Narodnoj banci – Sektoru za poslove s gotovinom ili nadležnoj filijali Narodne banke Srbije. U zahtevu se navode vrsta izdanja, oznaka kompleta i količina novca, kao i osnovni podaci kupca (naziv, adresa, matični broj, PIB i kontakt telefon/faks/imejl). Na osnovu zahteva, Narodna banka kupcu, kao osnov za uplatu, dostavlja „obaveštenje”. Ovlašćeno lice kupca, na osnovu dokaza o uplati, kupljeni numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca preuzima na blagajni prodajnog mesta gde su te vrednosti poručene, radnim danom od 8.30 do 15.30 časova u sedištu, a od 8.30 do 15.00 časova u filijalama Narodne banke Srbije. Za kupljeni numizmatički novac Narodna banka kupcu pravnom licu izdaje račun.

Prodajna mesta:

  • Jelena Agbaba, tel.: +381 21 4880-664, 4880-647, imejl: jelena.agbaba@nbs.rs
  • Faks: +381 21 4880-909