Propisi iz oblasti statistike

Propisi iz oblasti monetarne statistike


Propisi iz oblasti statistike kamatnih stopa na kredite i depozite banaka


Propisi iz oblasti statistike ekonomskih odnosa sa inostranstvom


Propisi iz oblasti statistike hartija od vrednosti


Propisi iz oblasti statistike ostalih finansijskih posrednika


Sektorska klasifikacija