Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima

Inflaciona očekivanja ekonomskih subjekata su važan pokazatelj koji se koristi u procesu donošenju odluka o merama monetarne politike u režimu inflacionog targetiranja. Stabilizacija inflacionih očekivanja i njihovo usidravanje u okviru granica dozvoljenog odstupanja od cilja merilo su uspeha strategije ciljanja inflacije i doprinose povećanju kredibiliteta monetarne politike.

U skladu sa najboljom međunarnodnom praksom, sa uvođenjem režima ciljanja inflacije u januaru 2009. godine, Narodna banka Srbije je počela da prati i analizira i inflaciona očekivanja ekonomskih subjekata. U pomenute svrhe, kao izvor podataka se koristi anketa o inflacionim očekivanjima koju od januara 2018, za Narodnu banku Srbije, sprovodi agencija Ipsos. Učesnici ankete koji su klasifikovani u četiri institucionalna sektora (finansijski sektor, privreda, sindikati i stanovništvo) se izjašnjavaju o očekivanom međugodišnjem rastu cena za godinu dana unapred, a, od marta 2014, i o očekivanom međugodišnjem rastu cena u srednjem roku, tj. za dve godine unapred.