Istorijat

 • novcanice_l Potvrđen Zakon o Narodnoj banci Srbije.
 • novcanice_l Potvrđeni Statuti Narodne banke.
 • novcanice_l Banka zaključila ugovor sa braćom Kumanudi o zakupu zgrade na uglu Knez Mihailove i Dubrovačke (sada kralja Petra).
 • novcanice_l Ukazom kralja Milana Aleksa Spasić postavljen za prvog guvernera.
 • Narodna banka otvorila šaltere i započela redovan rad.
 • novcanice_l Useljena zgrada Narodne banke u Ulici dubrovačkoj (sada kralja Petra)
 • novcanice_l Uplaćeni kapital Narodne banke iznosio je 7, 5 miliona dinara u zlatu.
 • novcanice_l NNarodna banka otvorila svoje filijale u Skoplju i Bitolju.
 • novcanice_l Nakon napuštanja državne teritorije imovina Narodne banke uplovila u Marsejsku luku.
 • novcanice_l Guverner Đorđe Vajfert preko Marseja i Krfa, zajedno sa vladom stigao u Beograd i održao prvi sastanak sa članovima Uprave.
 • Zakon o Narodnoj banci Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca kojim je delatnost emisionog zavoda proširena na čitavu teritoriju Kraljevine.
 • Donesen Pravilnik o naplati provizija i troškova.
 • Osvećenje novoizgrađene zgrade Zavoda za izradu novčanica u Topčideru
 • Nemačke okupacione vlasti donose uredbu o likvidaciji Narodne banke Kraljevine Jugoslavije.
 • Na okupiranom području Srbije otpočela sa radom Srpska narodna banka.
 • Zakon o izmeni Zakona o Narodnoj banci Kraljevine Jugoslavije kojim je potvrđen kontinuitet i utvrđen novi naziv – Narodna banka Federativne Narodne Republike Jugoslavije.
 • Zakon o kreditnim i drugim bankarskim poslovima – prelaz na višebankarski sistem.
 • Narodna banka FNRJ postala Narodna banka Jugoslavije.
 • Zakon o Narodnoj banci Jugoslavije i otpočinjanje procesa stvaranja narodnih banaka republika i autonomnih pokrajina.
 • Nakon secesionističkih akata Slovenije i Hrvatske Narodna banka pušta u opticaj novčanice za vanredne potrebe zemlje.
 • Makedonija izašla iz jedinstvenog finansijsko-monetarnog sistema SFRJ.
 • Nakon proglašenja Ustava SR Jugoslavije Narodna banka je preimenovana u emisionu ustanovu nove države koju su činile Republika Srbija i Republika Crna Gora.
 • Bosna i Hercegovina izašla iz jedinstvenog finansijsko-monetarnog sistema SFRJ.
 • Međunarodni monetarni fond donosi odluku o prestanku saradnje sa Jugoslavijom usled prestanka njenog postojanja.
 • Zakon o Narodnoj banci kojim ona, kao pravni sledbenik, preuzima prava i obaveze za teritoriju SR Jugoslavije.
 • Program za zaustavljanje hiperinflacije i stabilizaciju dinara guvernera Dragoslava Avramovića.
 • MF priznao konvertibilnost dinara u svim tekućim transakcijama sa inostranstvom.
 • Narodna banka Jugoslavije nastavila rad kao Narodna banka Srbije.
 • Zakon o Narodnoj banci, pored guvernera utvrđena su i dva nova organa Monetarni odbor i Savet.