Sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Lice zainteresovano za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova Narodnoj banci Srbije podnosi Zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova.

Kandidat koji se prijavljuje za obuku za obavljanje menjačkih poslova dužan je da uz zahtev priloži:

  1. foto-kopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu s čipom;   
  2. overenu foto-kopiju dokaza o najmanje srednjoj stručnoj spremi;
  3. potvrdu da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo (Uverenje/Potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova da to lice nije pravnosnažno osuđivano za pomenuta krivična dela) i privredni prestup koji to lice čine nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova (Uverenje/Potvrda Privrednog suda prema mestu prebivališta tog lica da nije pravnosnažno osuđivano za privredni prestup);
  4. dokaz o uplaćenoj naknadi za pohađanje obuke i izdavanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 10.720 dinara u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge tarifni broj 2. tarifni stav 25. te odluke, na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom br. 980-737-56, s pozivom na broj 9-020025-MBR/JMBG;
  5. dokaz o uplati Republičke administrativne takse iz  tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 1.040 dinara , broj računa 840-742221843-57, model 97, s pozivom na broj koji se može pronaći na linku (Potrebno je da u tabeli „SPISAK OPŠTINA, GRADOVA, AUTONOMNIH POKRAJINA I REPUBLIKE SA ŠIFRAMA TREZORA I NADLEŽNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UPRAVE ZA TREZOR“ koji se otvara pritiskom na gornji link, kandidat u koloni 2. pronađe opštinu/grad u kojoj ima prebivalište i da iz kolone 4. unese pripadajuću šifru sa kontrolnim brojem u polje „poziv na broj“).

Narodna banka Srbije preporučuje da fizičko lice uplati naknade za pohađanje obuke i za izdavanje certifikata (iz tačke 4) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnosi zahtev za obuku i sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova s propisanom dokumentacijom.

Narodna banka Srbije organizuje i sprovodi obuku za obavljanje menjačkih poslova, proverava znanje stečeno na obuci za obavljanje menjačkih poslova i izdaje certifikate za obavljanje menjačkih poslova.

Jedinstveni program obuke za obavljanje menjačkih poslova obuhvata propise koji regulišu bliže uslove i način obavljanja menjačkih poslova i propise kojima su uređeni uslovi i način vršenja kontrole menjačkih poslova.

Obuka je jednodnevna i organizuje se po pravilu jednom mesečno, prvog četvrtka u mesecu, u prostorijama Narodne banke Srbije u Beogradu. Obuku može pohađati najviše 200 kandidata u jednom mesecu.

Kandidatu koji je položio test certifikat se izdaje u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata testa.

Kandidat koji iz opravdanih razloga (bolest i sl.) nije pristupio pohađanju obuke može Narodnoj banci Srbije podneti pismenu molbu sa obrazloženjem da mu se uplaćena naknada prizna za sledeći rok, uz dostavljanje odgovarajućih dokaza, i to najkasnije u roku od tri dana od dana određenog za sprovođenje obuke.

Kandidat koji nije položio ispit može podneti još jedan zahtev za pohađanje obuke radi sticanja certifikata, bez ponovne uplate naknade, i to u roku od 180 dana od dana objavljivanja rezultata ispita.

Informacije u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, kao i u vezi sa izdavanjem i oduzimanjem ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, sticanjem certifikata za obavljanje menjačkih poslova – mogu se dobiti u Narodnoj banci Srbije, Sektor za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom, Odeljenje za kontrolu deviznog poslovanja i kontrolu menjačkih poslova – Odsek za kontrolu menjačkih poslova u Beogradu i Grupi za kontrolu menjačkih poslova Novi Sad, Niš i Kragujevac.

Obrasci:

Spisak kandidata za obuku i proveru znanja za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova

Spisak kandidata koji su polagali proveru znanja za sticanje certifikata za obavljanje menjačkih poslova