Sektorska klasifikacija

Sektorska klasifikacija koristi se isključivo za potrebe izrade statističkih izveštaja koji se dostavljaju Narodnoj banci Srbije.

Strana pravna lica (deo Sektora 71 za bilans stanja)

Sektorska klasifikacija institucionalnih sektora prema Evropskom sistemu računa (ESA2010)

 

Oktobar 2020.

Septembar 2020.

Avgust 2020.