Zakoni

Zakon o Narodnoj banci Srbije

Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2003) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 55/2004, 85/2005 –  dr. zakon, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US i 44/2018.


Zakon o bankama

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o bankama („Službeni glasnik RS“, br. 107/2005) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 91/2010 i 14/2015.


Zakon o osiguranju

"Službeni glasnik RS", br.139/2014Primenjuje se posle isteka šest meseci od dana stupanja na snagu, osim odredaba člana 233, kao i odredaba čl. 234, 235. i 262. st. 1. i 3. u delu koji se odnosi na strano društvo za reosiguranje, odnosno njegov ogranak, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, odredaba čl. 232, 236, 237. i 262. st. 2. i 4, kao i odredaba čl. 234, 235. i 262. st. 1. i 3. u delu koji se odnosi na strano društvo za osiguranje, odnosno njegov ogranak, koje će se primenjivati posle isteka četiri godine od dana pristupanja Republike Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, i odredaba čl. od 238. do 255. i člana 263, koje će se primenjivati od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

Zakon o osiguranju

Prečišćen tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 55/2004) i njegovih izmena i dopuna, odnosno ispravki objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 70/2004 – ispr., 61/2005, 61/2005 – dr. zakon, 85/2005 – dr. zakon, 101/2007, 63/2009 – odluka Ustavnog suda, 107/2009, 99/2011, 119/2012 i 116/2013.


Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/2009) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 78/2011, 101/2011, 93/2012 i 7/2013 – odluka Ustavnog suda.


Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima ("Službeni glasnik RS", br. 85/2005) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u "Službenom glasniku RS", br. 31/2011.


Zakon o finansijskom lizingu

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o finansijskom lizingu ("Službeni glasnik RS", br. 55/2003) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u "Službenom glasniku RS", br. 61/2005, 31/2011, 99/2011 – dr. zakon i 99/2011 – dr. zakon.


Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Prečišćen tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS“, br. 36/2011) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 139/2014.


Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu

„Službeni glasnik RS“, br. 44/2018


Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima

„Službeni glasnik RS“, br. 31/2019


Zakon o platnim uslugama

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnim uslugama („Službeni glasnik RS“, br. 139/2014) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 44/2018.

Zakon o platnom prometu

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ“, br. 3/2002) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 5/2003, 43/2004, 62/2006, 111/2009 – dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 – dr. zakon.


Zakon o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica

„Službeni glasnik RS“, br. 44/2018


Zakon o deviznom poslovanju

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 62/2006) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018.


Zakon o osiguranju depozita

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o osiguranju depozita („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015) i njegove dopune objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 51/2017.


Zakon o Agenciji za osiguranje depozita

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o Agenciji za osiguranje depozita („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015) i njegove dopune objavljene u „Službenom glasniku RS“, br. 51/2017.


Zakon o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje („Službeni glasnik RS“, br. 14/2015), kao i člana 25. Zakona o finansijskom obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 44/2018).


Zakon o zateznoj kamati

"Službeni glasnik RS", br. 119/2012


Zakon o računovodstvu

"Službeni glasnik RS", br. 62/2013


Zakon o reviziji

"Službeni glasnik RS", br. 62/2013


Zakon o tržištu kapitala

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“, br. 31/2011) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 112/2015 i 108/2016.


Zakon o finansijskom obezbeđenju

„Službeni glasnik RS“, br. 44/2018 Primenjuje se od 1. januara 2019. godine.


Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik RS“, br. 113/2017) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 91/2019.


Zakon o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost

„Službeni glasnik RS“, br. 68/2015


Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga SR Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana ("Službeni list SRJ", br. 36/2002 i njegovih izmena objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 80/2004 – Odluka Ustavnog suda RS i 101/2005 – dr. zakon i 108/2016.


Zakon o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke AD, Beograd, u likvidaciji, i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore DD. Podgorica

Prečišćeni tekst sačinjen na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga SR Jugoslavije po ugovorima o deviznim depozitima građana oročenim kod Dafiment banke, a.d., Beograd, u likvidaciji, i po deviznim sredstvima građana položenim kod Banke privatne privrede Crne Gore, d.d., Podgorica  ("Službeni  list SRJ", br. 36/2002) i njegovih izmena objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 101/2005 – dr. zakon.


Zakon o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ

Prečišćeni tekst sačinjen je na osnovu teksta Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS“, br. 108/2016) i njegovih izmena i dopuna objavljenih u „Službenom glasniku RS“, br. 113/2017 i 52/2019.


Zakon o regulisanju odnosa izmedu Savezne Republike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije Savezne Republike Jugoslavije koje su prvobitni dužnici ili garanti prema poveriocima Pariskog i Londonskog kluba

"Službeni list SRJ", br. 36/2002 i br. 7/2003-30


Zakon o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj

"Službeni glasnik RS", br. 43/2004