Zahtev za povraćaj uplaćenih sredstava

Prilikom obraćanja Narodnoj banci Srbiji za povraćaj uplaćenih sredstava pravna i fizička lica su u obavezi da podnose zahteve (u slučaju neizvršene usluge, više uplaćenih sredstava, pogrešne uplate i sl) isključivo na sledećim propisanim obrascima:

  • Zahtev pravnog lica/preduzetnika za povraćaj uplaćenih sredstava Narodnoj banci Srbije;
  • Zahtev fizičkog lica za povraćaj uplaćenih sredstava Narodnoj banci Srbije;

Navedeni zahtevi sadrže i obaveštenje o obradi podataka o ličnosti i izjavu podnosioca zahteva u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, koju su dužni da potpišu fizička lica i preduzetnici prilikom podnošenja zahteva.

Obrasci zahteva mogu se preuzeti u elektronskoj formi, kao i u papirnom obliku na pisarnicama i prijemnim mestima poslovnih objekata Narodne banke Srbije.

Popunjeni i potpisani Zahtevi dostavljaju se isključivo poštom na sledeće adrese:

  • Osnovne organizacione jedinice Narodne banke Srbije u Beogradu: Kralja Petra 12;
  • Filijala u Beogradu: Ustanička 130;
  • Filijala u Novom Sadu: Vase Stajića 22;
  • Filijala u Nišu: Milojka Lešjanina 19;
  • Filijala u Kragujevcu: Branka Radičevića 16a;
  • Filijala u Užicu: Trg partizana 8;
  • Zavod za izradu novčanica i kovanog novca – Topčider: Pionirska 2 Beograd;

Samo zahtevi koji su podneti na propisanom obrascu i koji su potpuni uzeće se u razmatranje (što podrazumeva pravilno popunjen i potpisan zahtev i izjavu podnosioca koja se odnosi na obradu podataka o ličnosti, kao i dostavljanje navedenih priloga).

Napomena:

Ukoliko se Zahtev odnosi na povraćaj uplaćenih sredstava u korist računa 980-333-07 (za lična dokumenta), Narodna banka Srbije uzeće u razmatranje samo zahteve za povraćaj sredstava uplaćenih direktno u korist navedenog računa (ne i zahteve za povraćaj sredstava uplaćenih korišćenjem Portala eUprava, u korist računa sredstva objedinjene naplate za takse i naknade koje se plaćaju u upravnim stvarima iz delokruga rada Ministarstva unutrašnjih poslova broj 840-1848-16). Kontakt za postavljanje pitanja i detaljnija uputstva je: