Finansijska stabilnost

U skladu s čl. 3. i 4. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2003, 55/2004, 85/2005 – dr.zakon, 44/2010, 76/2012 i 106/2012, 14/2015 i 40/2015 – odluka US i 44/2018), Narodnoj banci Srbije stavljeno je u nadležnost da, ne dovodeći u pitanje ostvarivanje svog osnovnog cilja, doprinosi očuvanju i jačanju finansijskog sistema Republike Srbije, kao i da utvrđuje i sprovodi aktivnosti i mere s tim u vezi.

Pod finansijskom stabilnošću Narodna banka Srbije podrazumeva da finansijski sistem – finansijski posrednici, finansijska tržišta i finansijska infrastruktura – omogućava ne samo efikasnu alokaciju finansijskih resursa i ostvarenje ključnih makroekonomskih funkcija u normalnim uslovima, već i u uslovima finansijske neravnoteže ili potresa u domaćem i međunarodnom okruženju.

U uslovima finansijske stabilnosti, ekonomski akteri imaju poverenje u bankarski sistem i ostvaruju pristup finansijskim uslugama kao što su izvršenje plaćanja, kreditiranje, ulaganje depozita i zaštita od rizika.

Jačina finansijske krize ukazala je na potrebu sistemskog pristupa regulaciji finansijskog sektora i superviziji, imajući u vidu da su savladane tri veoma važne lekcije: (a) razvoj finansijskog sistema ima daleko veći uticaj na ekonomsku aktivnost nego što se to mislilo ranije; (b) troškovi finansijske krize su veoma visoki; (v) stabilnost cena nije dovoljna za postizanje finansijske stabilnosti.

U okviru aktivnosti i mera finansijske stabilnosti, Narodna banka Srbije obavlja redovne i sveobuhvatne analize makroekonomskog okruženja i funkcionisanja ključnih finansijskih institucija, tržišta i infrastrukture; daje pregled rizika koji predstavljaju pretnju stabilnosti finansijskog sistema; identifikuje trendove koji mogu povećati ranjivost finansijskog sistema; pokreće diskusiju povodom novih regulatornih inicijativa i njihovog potencijalnog efekta na finansijski sistem i realnu ekonomiju. Deluje preventivno, ali i korektivno, putem prilagođavanja finansijskog regulatornog okvira. Takođe, u slučaju da za tim postoji potreba, Narodna banka Srbije upravlja posledicama eksternih potresa i drugih kriznih situacija umanjujući potencijalno negativne efekte na finansijsku stabilnost.  

Vesti i saopštenja

Datum:
15.05.2024.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
05.04.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
27.03.2024.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
08.03.2024.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
09.02.2024.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
21.12.2023.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
12.12.2023.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
06.10.2023.
Izvor:
Kabinet guvernera
Datum:
22.09.2023.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost
Datum:
12.09.2023.
Izvor:
Sektor za finansijsku stabilnost