Trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova na menjačkom mestu

Uz zahtev za trajni prestanak obavljanja menjačkih poslova na menjačkom mestu, dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. obaveštenje o trajnom prestanku obavljanja menjačkih poslova koje je dostavio banci/bankama;
  2. zbirni dnevnik blagajne – efektiva i zbirni dnevnik blagajne – dinari za poslednji radni dan menjačkog mesta;
  3. dokaz o prodaji efektive i uplati gotovine na svoj tekući račun kod banke/dokaz o prenosu na menjačko mesto koje nastavlja sa radom;
  4. ovlašćenje za menjačko mesto na kome trajno prestaje da radi (original);
  5. dokaz o uplaćenoj naknadi za rešavanje po zahtevu za izdavanje rešenja o trajnom prestanku obavljanja menjačkih poslova na menjačkom mestu, na zahtev ovlašćenog menjača u iznosu od 840 dinara u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge tarifni broj 2. tačka 29. Jedinstvene tarife, na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove i kreditne odnose s inostranstvom br. 980-737-56, s pozivom na broj 9-020029-MBR;
  6. dokaz o uplati Republičke administrativne takse iz tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 1.040 dinara, broj računa 840-742221843-57, model 97, s pozivom na broj koji se može pronaći na linku (Potrebno je da u tabeli „SPISAK OPŠTINA, GRADOVA, AUTONOMNIH POKRAJINA I REPUBLIKE SA ŠIFRAMA TREZORA I NADLEŽNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UPRAVE ZA TREZOR“ koji se otvara pritiskom na gornji link, privredni subjekt u koloni 2. pronađe opštinu/grad u kojoj ima sedište i da iz kolone 4. unese pripadajuću šifru sa kontrolnim brojem u polje „poziv na broj“).

Obrazac: