Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene adrese menjačkog mesta - preseljenja

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene adrese menjačkog mesta – preseljenja, dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa (rešenje Agencije za privredne registre);
  2. aneks zaključenog ugovora s bankom/bankama o obavljanju menjačkih poslova;
  3. dokaz, ne stariji od šest meseci, da vlasnik, odnosno osnivač privrednog subjekta, odnosno direktor / član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice privrednog subjekta, odnosno direktor / član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice osnivača privrednog subjekta nisu pravnosnažno osuđeni za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo koje ih čini nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova (uverenje/potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova da to lice nije pravnosnažno osuđivano za pomenuta krivična dela);
  4. podaci o radnicima koji će neposredno obavljati menjačke poslove, uključujući i identifikacione brojeve certifikata za obavljanje menjačkih poslova za ove radnike, uz foto-kopiju lične karte odnosno očitanu ličnu kartu (ako rad nastavljaju radnici koji su već prijavljeni Narodnoj banci Srbije, potrebno je da se dostavi spisak radnika s podacima, a ako ovlašćeni menjač prijavljuje nove radnike, potrebno je da dostavi i propisanu dokumentaciju);
  5. dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje menjačkih poslova;
  6. izjava o posedovanju opreme za obavljanje menjačkih poslova i obaveštenje o radnom vremenu, kao i o vremenu korišćenja odmora u toku rada;
  7. dokaz o uplaćenoj naknadi za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 16.400 dinara u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge tarifni broj 2. tarifni stav 24. te odluke, na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom, br. 980-737-56, s pozivom na broj 9-020024-MBR;
  8. dokaz o uplati republičke administrativne takse iz tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 1.040 dinara, broj računa 840-742221843-57, model 97, s pozivom na broj koji se može pronaći na linku (Potrebno je da u tabeli Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koji se otvara pritiskom na gornji link, privredni subjekt u koloni 2. pronađe opštinu/grad u kojoj ima sedište i da iz kolone 4. unese pripadajuću šifru sa kontrolnim brojem u polje Poziv na broj).

Narodna banka Srbije preporučuje da ovlašćeni menjač uplati naknadu za usluge u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova za dobijanje ovlašćenja (iz tačke 6) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene adrese menjačkog mesta – preseljenja s propisanom dokumentacijom.

Obrazac: