Nadležnost Narodne banke Srbije u oblasti statistike

Narodna banka Srbije prikuplja, obrađuje i objavljuje statističke podatke iz svoje nadležnosti na osnovu članova 68-70 Zakona o Narodnoj banci Srbije kojima se uređuje obaveza za pravna lica i preduzetnike o evidentiranju, prikupljanju, obradi i dostavljanju određenih podataka.

U skladu s članom 6. Zakona o zvaničnoj statistici, Narodna banka Srbije je jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike. Statističke oblasti za koje je nadležna Narodna banka Srbije su bliže utvrđene u Programu zvanične statistike, a detaljan sadržaj aktivnosti, periodika sprovođenja istraživanja i izvori podataka dati su u godišnjem planu Planu zvanične statistike :

  • Monetarna i finansijska statistika,
  • Statistika ekonomskih odnosa sa inostranstvom,
  • Statistika platnog sistema.

Dodatno, u skladu s članom 37. Zakona o deviznom poslovanju Narodna banka Srbije propisuje rezidentima obavezu izveštavanja o plaćanju, naplaćivanju i prenosu po poslovima platnog prometa sa inostranstvom s obzirom da se navedeni podaci koriste za izradu i projekcije platnog bilansa Republike Srbije kao analitičke podloge za utvrđivanje ciljeva i zadataka monetarne politike.

Narodna banka Srbije se kao jedan od odgovornih proizvođača zvanične statistike prilikom izrade i objavljivanja podataka oslanja na Kodeks prakse evropske statistike (European Statistics Code of Practice - CoP). Kodeks prakse evropske statistike usvojio je Odbor evropskog statističkog sistema u februaru 2005. godine, a revidiran je 2011. i 2017. godine. Kodeks se zasniva na 15 principa koji se odnose na institucionalno okruženje, statističke procese i proizvode koji su usvojeni u cilju da se obezbedi da statistike proizvedene u okviru Evropskog statističkog sistema nisu samo relevantne, pravovremene i tačne, već i da su u skladu sa principima profesionalne nezavisnosti, nepristrasnosti i objektivnosti.

Narodna banka Srbije, u saradnji sa Republičkim zavodom za statistiku i Ministarstvom finansija, učestvuje u izradi statistike nacionalnih računa sektora države i s njom povezanih statistika. U cilju uspostavljanja efikasnog statističkog sistema u oblasti nacionalnih računa, koji će biti usklađen sa odgovarajućim pravnim aktima EU, zasnovan na Kodeksu prakse evropske statistike, Narodna banka Srbije, Republički zavod za statistiku i Ministarstvo finansija su  30. septembra 2019. godine zaključili Sporazum o saradnji u oblasti nacionalnih računa sektora države i s njom povezanih statistika.