Надлежност Народне банке Србије у области статистике

Народна банка Србије прикупља, обрађује и објављује статистичке податке из своје надлежности на основу чланова 68-70 Закона о Народној банци Србије којима се уређује обавеза за правна лица и предузетнике о евидентирању, прикупљању, обради и достављању одређених података.

У складу с чланом 6. Закона о званичној статистици, Народна банка Србије је један од одговорних произвођача званичне статистике. Статистичке области за које је надлежна Народна банка Србије су ближе утврђене у Програму званичне статистике, а детаљан садржај активности, периодика спровођења истраживања и извори података дати су у годишњем плану Плану званичне статистике :

  • Монетарна и финансијска статистика,
  • Статистика економских односа са иностранством,
  • Статистика платног система.

Додатно, у складу с чланом 37. Закона о девизном пословању Народна банка Србије прописује резидентима обавезу извештавања о плаћању, наплаћивању и преносу по пословима платног промета са иностранством с обзиром да се наведени подаци користе за израду и пројекције платног биланса Републике Србије као аналитичке подлоге за утврђивање циљева и задатака монетарне политике.

Народна банка Србије се као један од одговорних произвођача званичне статистике приликом израде и објављивања података ослања на Кодекс праксе европске статистике (European Statistics Code of Practice - CoP). Кодекс праксе европске статистике усвојио је Одбор европског статистичког система у фебруару 2005. године, а ревидиран је 2011. и 2017. године. Кодекс се заснива на 15 принципа који се односе на институционално окружење, статистичке процесе и производе који су усвојени у циљу да се обезбеди да статистике произведене у оквиру Европског статистичког система нису само релевантне, правовремене и тачне, већ и да су у складу са принципима професионалне независности, непристрасности и објективности.

Народна банка Србије, у сарадњи са Републичким заводом за статистику и Министарством финансија, учествује у изради статистике националних рачуна сектора државе и с њом повезаних статистика. У циљу успостављања ефикасног статистичког система у области националних рачуна, који ће бити усклађен са одговарајућим правним актима ЕУ, заснован на Кодексу праксе европске статистике, Народна банка Србије, Републички завод за статистику и Министарство финансија су  30. септембра 2019. године закључили Споразум о сарадњи у области националних рачуна сектора државе и с њом повезаних статистика.