Poslovanje banaka sa inostranstvom

Poslove sa inostranstvom banka može obavljati samo ako dobije posebno ovlašćenje Narodne banke Srbije, u skladu s novom Odlukom o uslovima za davanje ovlašćenja bankama za obavljanje poslova sa inostranstvom, kao i o uslovima za oduzimanje tog ovlašćenja ("Službeni glasnik RS", br. 5/2007).

Ovom odlukom, koja je stupila na snagu 19. januara 2007. godine, u odnosu na prethodnu odluku ("Službeni glasnik RS", br. 76/2004) liberalizovani su uslovi za dobijanje ovlašćenja, budući da njome nije predviđeno da devizna sredstva na računima banke iznose najmanje šest miliona evra ili protivvrednost u drugoj konvertibilnoj valuti.

Odlukom je takođe predviđeno da banke kojima je Narodna banka Srbije već dala ovlašćenje za obavljanje poslova sa inostranstvom mogu slobodno raspolagati navedenim iznosom deviznih sredstava na svojim računima u inostranstvu i nisu u obavezi da mesečno elektronski dostavljaju Narodnoj banci Srbije obrazac – "Izveštaj o mesečnom stanju na deviznim računima banke’’, koji je predstavljao dokaz o ispunjenju jednog od propisanih uslova banke sa ovlašćenjem za obavljanje poslova sa inostranstvom.

Odlukom je propisana obaveza banke da održava nivo likvidnosti u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje rizicima, pri čemu neispunjenje ovog uslova može biti razlog za oduzimanje ovlašćenja banci za obavljanje poslova sa inostranstvom.

Osnovni uslovi koje banka treba da ispuni za dobijanje ovlašćenja za obavljanje poslova sa inostranstvom su sledeći:

  • da je od Narodne banke Srbije dobila dozvolu za rad i da je upisana u registar privrednih subjekata, o čemu treba da priloži rešenja uz zahtev za dobijanje ovlašćenja;
  • da je tehnički opremljena i organizovana na način koji obezbeđuje da poslove sa inostranstvom obavlja efikasno i u skladu s međunarodnim standardima, o čemu  treba da dostavi pismeno obrazloženje i opis;
  • da su zaposleni u njenim organizacionim delovima stručno osposobljeni za obavljanje poslova sa inostranstvom, što banka takođe treba pismeno da obrazloži i opiše.

Banka koja dobije ovlašćenje za obavljanje poslova sa inostranstvom dužna je:

  • da najkasnije u roku od 90 dana od dana dobijanja ovlašćenja za obavljanje poslova sa inostranstvom uspostavi mrežu korespondentskih odnosa i kontokorentnih računa s bankama u inostranstvu;
  • da Narodnu banku Srbije obavesti o računima otvorenim u inostranstvu – u roku od 15 dana od dana otvaranja računa; 
  • da u poslovanju sa inostranstvom uredno i u rokovima izvršava obaveze u zemlji i inostranstvu, pridržavajući se međunarodnih pravila i uzansi, kao i domaćih propisa; 
  • da održava nivo likvidnosti u skladu s propisima kojima se uređuje upravljanje rizicima;
  • da uredno i u rokovima izmiruje obaveze prema Narodnoj banci Srbije, kao i obaveze prema drugim bankama u zemlji.

Narodna banka Srbije može oduzeti ovlašćenje za obavljanje poslova sa inostranstvom banci koja ne ispunjava uslove propisane ovom odlukom.