Obaveštenja

Na osnovu Odluke o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, obaveštavaju se sva pravna lica i preduzetnici da će Narodna banka Srbije, u skladu s tarifnim brojem 21. tarifni stav 1, za izdavanje potvrda pravnim licima i preduzetnicima za potrebe učestvovanja u postupcima javnih nabavki – da su isporučili dobra, pružili usluge ili izveli radove u određenoj vrednosti, naplaćivati naknadu u iznosu od 1.800,00 dinara sa PDV-om.

Naknadu treba uplatiti na račun Narodne banke Srbije - Direkcija za nabavke: br. 980-732-71, sa pozivom na broj uplate: 9-250001- matični broj pravnog lica-uplatioca.

U prilogu obaveštenja nalazi se Zahtev za izdavanje potvrde koji po popunjavanju treba uputiti na imejl: plan.nabavke@nbs.rs.

Potvrda i izlazni račun o izvršenoj usluzi, preuzima se u roku od tri radna dana od dana uplate i prijema zahteva, na način opredeljen zahtevom ( lično ili putem pošte na navedenu adresu).

Uplata koja se ne izvrši na način utvrđen stavom 2. (uplata neodgovarajućeg iznosa ili bez odgovarajućeg poziva na broj) neće se smatrati uplatom za ovu namenu i ista će biti vraćena uplatiocu, na osnovu posebnog zahteva. Uz zahtev dostaviti kopiju uplatnice sa imenovanim računom za izvršenje povraćaja.