Обавештење

На основу Одлуке о јединственој тарифи по којој Народна банка Србије наплаћује накнаду за извршене услуге, обавештавају се сва правна лица и предузетници да ће Народна банка Србије, у складу с тарифним бројем 21. тарифни став 1, за издавање потврда правним лицима и предузетницима за потребе учествовања у поступцима јавних набавки – да су испоручили добра, пружили услуге или извели радове у одређеној вредности, наплаћивати накнаду у износу од 1.800,00 динара са ПДВ-ом.

Накнаду треба уплатити на рачун Народне банке Србије - Дирекција за набавке: бр. 980-732-71, са позивом на број уплате: 9-250001- матични број правног лица-уплатиоца.

У прилогу обавештења налази се Захтев за издавање потврде који по попуњавању треба упутити на имејл: plan.nabavke@nbs.rs.

Потврда и излазни рачун о извршеној услузи, преузима се у року од три радна дана од дана уплате и пријема захтева, на начин опредељен захтевом ( лично или путем поште на наведену адресу).

Уплата која се не изврши на начин утврђен ставом 2. (уплата неодговарајућег износа или без одговарајућег позива на број) неће се сматрати уплатом за ову намену и иста ће бити враћена уплатиоцу, на основу посебног захтева. Уз захтев доставити копију уплатнице са именованим рачуном за извршење повраћаја.