Nabavke na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje

Naziv tendera
Tender Name
Dokumentacija
Documentation
Rok za dostavljanje ponuda/prijava
Deadline for Bid/Application Submission

Nabavka broj R 106/2024 - Rezervni delovi za potrebe održavanja mašina GTS

Poziv
Prilog 1 - Podaci relevantni za podnošenje ponude
Prilog 2 - Tehnička specifikacija
Prilog 3 - Obrazac ponude
Prilog 4 - Uputstvo za šifrovanje
24. april 2024. godine
do 11,00 časova