31.05.2013.

Saopštenje za javnost Narodne banke Srbije povodom preporuka

Kako bi se predložila adekvatna  i izbalansirana rešenja za probleme koji se odnose na stambene kredite indeksirane u švajcarskim francima, Narodna banka Srbije, kao institucija koja je odgovorna za stabilnost finansijskog sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga, sprovela je detaljnu analizu podataka o ovim kreditima, posebno u poređenju s kreditima indeksiranim u evrima. Tom prilikom uvažene su sve relevantne socijalne i finansijske komponente položaja korisnika ovih kredita. Rezultati analize potvrđuju da je nepovoljni razvoj kretanja valutnog odnosa između švajcarskog franka i evra doveo određeni broj građana Republike Srbije u situaciju u kojoj nisu u mogućnosti da blagovremeno izmiruju rate po ovim kreditima ili ih izmiruju sa znatnim poteškoćama.

Radi rešavanja problema građana, korisnika stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima, razmotrena su i različita uporednopravna rešenja na osnovu kojih bi se mogao poboljšati težak položaj jednog broja korisnika ovih kredita. Ova rešenja se pretežno  kreću u rasponu od zakonskih i/ili administrativnih mera kojima se neposredno zadire u obligacionopravne odnose između davaoca i korisnika kredita (npr. Mađarska) do pokušaja samih učesnika na finansijskom tržištu da bez intervencije ili podsticaja države reše ovo pitanje (npr. početna faza rešavanja pitanja ovih kredita u Hrvatskoj).

Sagledavajući različite modalitete pristupa ovom problemu, Narodna banka Srbije je zaključila da je u ovom trenutku primereno rešenje da uputi preporuku bankama da korisnicima ovih kredita, prvenstveno onima kojima su odobreni krediti do iznosa od 80.000 evra (u protivvrednosti švajcarskog franka na dan odobravanja kredita), omoguće da u određenom vremenskom periodu otplaćuju kredit u manjim iznosima u odnosu na prvobitno ugovorene anuitete.

Banke bi, u skladu sa ovom preporukom, korisnicima stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima trebalo da omoguće otplatu kredita na način da ratu kredita obračunavaju po kursu na dan odobravanja kredita korigovanom za rast švajcarskog franka u odnosu na evro za najviše 8% .

Preporuka je koncipirana tako da najveće umanjenje rata imaju korisnici koji su najviše pogođeni velikim jačanjem kursa švajcarskog franka. Drugim rečima, građani koji su uzimali kredite tokom 2007. i prvih devet meseci 2008, kada je švajcarski franak bio najslabiji u odnosu na evro, a takvih je najviše, u naredne tri godine bi otplaćivali rate koje su za 12% do 19% niže od njihovih tekućih rata. Na primeru rate od 500 CHF to znači umanjenje od 60 CHF do 95 CHF.

Rok dospeća svakog odloženog potraživanja ne bi mogao da bude kraći od tri godine od dana dospeća pojedinačnog anuiteta, osim u slučaju kad kredit dospeva ranije. Kako bi se težak položaj korisnika ovih kredita olakšao, na potraživanja čija je naplata odložena u skladu s preporukom banke ne treba da obračunavaju i naplaćuju kamatu. Banke bi najkasnije do 1. avgusta 2013. ponudile korisnicima ovih kredita zaključenje aneksa ugovora o stambenom kreditu u skladu s preporukom.

Narodna banka Srbije ocenjuje da bi se primenom ove preporuke delimično, ali u potrebnoj meri, pružila mogućnost korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima da olakšaju svoj položaj pri izmirivanju obaveza, što bi moglo da doprinese sprečavanju daljeg rasta udela „problematičnih” kredita u švajcarskim francima u ukupnim kreditima, a samim tim i očuvanju i jačanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema.

Pored toga, Narodna banka Srbije je sačinila i preporuku koja se odnosi na primenu neodredivih elemenata promenljive kamatne stope pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Naime, ovim zakonom nije bilo izričito uređeno pitanje marži koje su banke jednostrano menjale i primenjivale kod ugovora o kreditu  pre nego što je ovaj zakon počeo da se primenjuje (npr. promena kamatne stope u skladu sa aktima poslovne politike, opštim uslovima poslovanja ili promenjenim tržišnim uslovima), pa su klijenti, nezadovoljni ponašanjem banaka u vezi sa ovim pitanjem, zaštitu svojih prava potražili u sudskom postupku.

Imajući u vidu jednoznačne stavove izražene u presudama sudova povodom podnetih tužbi korisnika kredita, koji se kreću u pravcu utvrđivanja ništavosti navedenih marži banaka usled povrede relevantnih odredaba Zakona o obligacionim odnosima, Narodna banka Srbije je preporučila bankama da na odgovarajući način urede odnos s korisnicima kredita povodom viška sredstava koji su naplatile po osnovu povećanja  promenljivih neodredivih elemenata kamatne stope, odnosno da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu kredita.

Banke bi primenom ove preporuke, u skladu s načelom savesnosti i poštenja, na adekvatan način umanjile pravne rizike u svom poslovanju, kao i mogućnost nastanka neželjenih gubitaka i troškova koji mogu proisteći iz sadašnjih i budućih sudskih sporova.

Predloženo je da ovu preporuku banke primene do 1. avgusta 2013. godine.

Kabinet guvernera