31/05/2013

Саопштење за јавност Народне банке Србије поводом препорука

Како би се предложила адекватна  и избалансирана решења за проблеме који се односе на стамбене кредите индексиране у швајцарским францима, Народна банка Србије, као институција која је одговорна за стабилност финансијског система и заштиту корисника финансијских услуга, спровела је детаљну анализу података о овим кредитима, посебно у поређењу с кредитима индексираним у еврима. Том приликом уважене су све релевантне социјалне и финансијске компоненте положаја корисника ових кредита. Резултати анализе потврђују да је неповољни развој кретања валутног односа између швајцарског франка и евра довео одређени број грађана Републике Србије у ситуацију у којој нису у могућности да благовремено измирују рате по овим кредитима или их измирују са знатним потешкоћама.

Ради решавања проблема грађана, корисника стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, размотрена су и различита упоредноправна решења на основу којих би се могао побољшати тежак положај једног броја корисника ових кредита. Ова решења се претежно  крећу у распону од законских и/или административних мера којима се непосредно задире у облигационоправне односе између даваоца и корисника кредита (нпр. Мађарска) до покушаја самих учесника на финансијском тржишту да без интервенције или подстицаја државе реше ово питање (нпр. почетна фаза решавања питања ових кредита у Хрватској).

Сагледавајући различите модалитете приступа овом проблему, Народна банка Србије је закључила да је у овом тренутку примерено решење да упути препоруку банкама да корисницима ових кредита, првенствено онима којима су одобрени кредити до износа од 80.000 евра (у противвредности швајцарског франка на дан одобравања кредита), омогуће да у одређеном временском периоду отплаћују кредит у мањим износима у односу на првобитно уговорене ануитете.

Банке би, у складу са овом препоруком, корисницима стамбених кредита индексираних у швајцарским францима требало да омогуће отплату кредита на начин да рату кредита обрачунавају по курсу на дан одобравања кредита коригованом за раст швајцарског франка у односу на евро за највише 8% .

Препорука је конципирана тако да највеће умањење рата имају корисници који су највише погођени великим јачањем курса швајцарског франка. Другим речима, грађани који су узимали кредите током 2007. и првих девет месеци 2008, када је швајцарски франак био најслабији у односу на евро, а таквих је највише, у наредне три године би отплаћивали рате које су за 12% до 19% ниже од њихових текућих рата. На примеру рате од 500 CHF то значи умањење од 60 CHF до 95 CHF.

Рок доспећа сваког одложеног потраживања не би могао да буде краћи од три године од дана доспећа појединачног ануитета, осим у случају кад кредит доспева раније. Како би се тежак положај корисника ових кредита олакшао, на потраживања чија је наплата одложена у складу с препоруком банке не треба да обрачунавају и наплаћују камату. Банке би најкасније до 1. августа 2013. понудиле корисницима ових кредита закључење анекса уговора о стамбеном кредиту у складу с препоруком.

Народна банка Србије оцењује да би се применом ове препоруке делимично, али у потребној мери, пружила могућност корисницима стамбених кредита у швајцарским францима да олакшају свој положај при измиривању обавеза, што би могло да допринесе спречавању даљег раста удела „проблематичних” кредита у швајцарским францима у укупним кредитима, а самим тим и очувању и јачању стабилности читавог финансијског система.

Поред тога, Народна банка Србије је сачинила и препоруку која се односи на примену неодредивих елемената променљиве каматне стопе пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга. Наиме, овим законом није било изричито уређено питање маржи које су банке једнострано мењале и примењивале код уговора о кредиту  пре него што је овај закон почео да се примењује (нпр. промена каматне стопе у складу са актима пословне политике, општим условима пословања или промењеним тржишним условима), па су клијенти, незадовољни понашањем банака у вези са овим питањем, заштиту својих права потражили у судском поступку.

Имајући у виду једнозначне ставове изражене у пресудама судова поводом поднетих тужби корисника кредита, који се крећу у правцу утврђивања ништавости наведених маржи банака услед повреде релевантних одредаба Закона о облигационим односима, Народна банка Србије је препоручила банкама да на одговарајући начин уреде однос с корисницима кредита поводом вишка средстава који су наплатиле по основу повећања  променљивих неодредивих елемената каматне стопе, односно да тај вишак урачунају у превремену отплату кредита.

Банке би применом ове препоруке, у складу с начелом савесности и поштења, на адекватан начин умањиле правне ризике у свом пословању, као и могућност настанка нежељених губитака и трошкова који могу проистећи из садашњих и будућих судских спорова.

Предложено је да ову препоруку банке примене до 1. августа 2013. године.

Кабинет гувернера