16.11.2022.

Govor guvernera Jorgovanke Tabaković na otvaranju konferencije „Srpski dani osiguranja 2022“

ŠESTA KONFERENCIJA SRPSKI DANI OSIGURANjA
„Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme!”

Poštovane dame i gospodo, drage kolege, poštovani domaćini,

Zadovoljstvo mi je da vas i ove godine pozdravim u svoje ime i u ime Narodne banke Srbije i da vam poželim uspešnu šestu konferenciju Srpskih dana osiguranja.

Kao motiv ovogodišnje konferencije odabrali ste misao našeg pesnika Miroslava Mike Antića: „Nije sve u svoje vreme, već sve u tvoje vreme”, sa idejom ukazivanja na značaj preuzimanja lične odgovornosti i inicijative za očuvanje vrednosti koje imamo u životu. Ova misao Mike Antića ide zajedno s njegovim zaključkom: „Ako sad nisi ti, nikad to nećeš ni biti”. Zbog toga bih i danas pozvala sve da radimo u opštem, javnom interesu, koji je osnov i za individualni rast i razvoj. Bez zdrave nacije i zdrave ekonomije ne može biti ni zdravog finansijskog sektora, a naravno, važi i obrnuto.

U nastavku ću govoriti o nekoliko tema koje se same nameću, i to ovim redosledom:

 1. Stabilan rast sektora osiguranja u prethodnih deset godina;
 2. Aktuelni rizici koji jačaju svest o značaju osiguranja;
 3. Odgovori Narodne banke Srbije kao supervizora i regulatora sektora osiguranja, a u interesu građana i privrede;
 4. Potreba za stalnim podizanjem standarda usluga;
 5. Nastavak ulaganja u korisnike usluga osiguranja, i na kraju
 6. Očekivanja za naredni period.

Krenuću redom. Kao guverner centralne banke koja je nadležna i za superviziju delatnosti osiguranja, što je nadležnost koju ima mali broj centralnih banaka, mogu da konstatujem da smo u protekloj deceniji ispunili svoj zakonski mandat i ostvarili ciljeve koji su propisima stavljeni pred nas.

Bili smo u potpunosti posvećeni zaštiti prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja – i građana, i privrednih subjekata. To smo radili ceneći zakonitost obavljanja delatnosti osiguranja, ceneći primenu sistema upravljanja u društvima i pravila o upravljanju rizikom, i ocenjujući primenu pravila struke osiguranja i aktuarske struke, kao i dobrih poslovnih običaja i poslovne etike. Rukovodili smo se time da usluga osiguranja mora da služi svojoj osnovnoj svrsi, a to je da bude zaštita od različitih vrsta rizika i značajna pomoć u teškim životnim i poslovnim trenucima. Istovremeno, našim merama obezbedili smo stabilne i predvidive uslove poslovanja za sve učesnike na finansijskom tržištu, uključujući i sektor osiguranja.

Slajd 2: Brojevi potvrđuju deceniju stabilnog rasta sektora osiguranja

Kao rezultat, a uprkos brojnim izazovima s kojima smo bili suočeni, period koji je iza nas možemo da nazovemo decenijom stabilnog rasta. Podaci govore da su se svi ključni pokazatelji poslovanja delatnosti osiguranja kretali uzlaznom putanjom u periodu dugom deset godina, što je relevantan period za analizu kretanja i izvođenje zaključaka.

Konkretno, iznosi kapitala, ukupne imovine, tehničkih rezervi i premije životnih osiguranja više su nego udvostručeni, što je uticalo i na pozitivan trend premije osiguranja po stanovniku (sa 75 evra na 149 evra) i učešća premije osiguranja u bruto domaćem proizvodu (sa 1,6% na 1,9%).

Ukupna premija osiguranja povećana je sa 61,5 milijardi dinara u 2012. godini na 119,4 milijarde dinara u 2021. godini, a premija životnih osiguranja sa 11,9 milijardi dinara na 27,1 milijardu dinara. Iznos rešenih šteta takođe je udvostručen – sa 27 na 56,8 milijardi dinara.

Slajd 3: Stabilnost tržišta osiguranja održana je i u uslovima izražene globalne neizvesnosti

Ono što rezultatu daje poseban značaj jeste to što je i u uslovima dodatno otežanog poslovanja izazvanog globalnom neizvesnošću tokom 2022. godine stabilnost sektora osiguranja očuvana.

Za prva tri tromesečja ove godine ostvaren je pozitivan privremeni neto rezultat u iznosu od 5,8 milijardi dinara, a pokazatelj adekvatnosti kapitala znatno je viši od zakonom propisane obaveze. Društva za osiguranje i reosiguranje očuvala su vrednost investicionog portfolija i obezbeđena su sredstva tehničkih rezervi za izvršenje obaveza po osnovu zaključenih ugovora o osiguranju.

I ukupna premija osiguranja tokom prva tri tromesečja ove godine povećana je za 12,2% međugodišnje, što je znatno veća stopa rasta od prosečne stope koja je ostvarena tokom istog perioda u prethodnih deset godina (6,9%).

Takođe, u prva tri tromesečja ove godine u odnosu na isti period prošle godine, beleže se sledeće promene pokazatelja:

 • Bilansna suma sektora osiguranja povećana je za 2,7%, na 343,2 milijarde dinara;
 • Kapital je povećan za 0,1%, na 68,5 milijardi dinara;
 • Tehničke rezerve su povećane za 5,7%, na 234,3 milijarde dinara.

Slajd 4: Aktuelni rizici pojačali su svest o značaju osiguranja

Generalno se uočava da je pandemija dodatno podstakla brigu za zdravlje i u prvi plan stavila značaj ulaganja u finansijsku sigurnost, kao i potrebu za odgovarajućim pokrićem imovine.

Najveći apsolutni rast premije osiguranja zabeležen je kod:

 • imovinskih osiguranja,
 • dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
 • osiguranja od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila,
 • osiguranja motornih vozila – kasko, kao i
 • osiguranja pomoći na putovanju, koje je u godini izbijanja pandemije zabeležilo njen najveći uticaj.

Slajd 5: Narodna banka Srbije kao supervizor i regulator tržišta osiguranja – aktivnosti u službi građana i privrede

Kada je reč o odgovorima Narodne banke Srbije, kao supervizora i regulatora sektora osiguranja, mi smo i u ovoj, izazovnoj godini globalnih neizvesnosti i kriza nastavili da preduzimamo regulatorne mere, od kojih su neke deo udruženih napora svih nosilaca ekonomske politike da se očuvaju stabilnost i životni standard građana u postojećim nimalo jednostavnim okolnostima. I ako svako u okviru svojih nadležnosti bude pažljivo odmeravao svoje odluke, lakše ćemo prebroditi globalne krize i njihove negativne efekte!

Tako smo, na primer, u maju ove godine usvojili Odluku o primeni faktora pola u delatnosti osiguranja kojom se sprovode odredbe Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Želim posebno da istaknem saradnju sa strukovnim udruženjem osiguravača u donošenju ovog propisa, koji je izazvao dosta pažnje javnosti. Odlukom su uvedene najveće promene u poslovanju društava u vezi sa životnim osiguranjima ujednačavanjem premije osiguranja između muškaraca i žena. Drugim rečima, društva za osiguranje više ne mogu da koriste faktor pola koji dovodi do razlika prilikom izračunavanja premija i naknada.

Dalje, dopunom Odluke o izveštavanju društva za osiguranje propisali smo obavezu društava da Narodnoj banci Srbije blagovremeno dostavljaju informacije o raspodeli dobiti i planiranim datumima isplate dividende akcionarima. Ove dopune su donete kako bismo, kao supervizor, mogli blagovremeno da reagujemo da bismo očuvali stabilnost finansijskog položaja društva kada se proceni da je to u najboljem interesu osiguranika društva.

U avgustu smo doneli i Odluku o dopunama Odluke o sistemu upravljanja u društvu za osiguranje, kojom smo posebno uredili postupak donošenja odluka koje se odnose na uslove i tarife premija obaveznih osiguranja, posebno kod osiguranja od autoodgovornosti. Propisom je predviđeno da je društvo za osiguranje dužno da obavesti Narodnu banku Srbije o svojoj nameri da promeni tarifu premija kod osiguranja od autoodgovornosti. Takođe, društvo je dužno i da izradi i dostavi analizu opravdanosti promene tarife premija, posebno uzimajući u obzir njenu profitabilnost, srazmeru uzajamnih davanja u zaključenim ugovorima, uticaj na zaštitu prava i interesa korisnika obaveznog osiguranja, kao i uticaj njene promene na solventnost i finansijski položaj društva. Cilj je jasan – da se sagleda potreba i osnovanost povećanja premije kod ove vrste obaveznog osiguranja. Uz to, propisom je predviđen i viši stepen odgovornosti članova uprave i ovlašćenih aktuara u društvima za osiguranje koji učestvuju u donošenju odluka, jer je uvek, ali danas posebno, obaveza da postupamo u skladu s pravilima o upravljanju rizicima, u skladu s pravilima struke i, podrazumeva se, u skladu s dobrim poslovnim običajima i poslovnom etikom.

Slajd 6: Imperativ uspostavljanja najboljih standarda poslovanja

Pored regulatornih mera, Narodna banka Srbije je i kontrolnim aktivnostima dala impuls za potrebna unapređenja na tržištu osiguranja. Navešću primer uočene potrebe da se u oblasti prodaje osiguranja života na odgovarajući način proverava zdravstveno stanje osiguranika pre njegovog prijema u osiguranje. Ako se takva vrsta provere ne sprovodi, onda je jasno da se mora isplaćivati naknada iz osiguranja bez obzira na zdravstveno stanje korisnika usluge pre ulaska u osiguranje. Kontrolni postupci pokazali su da samo manji broj društava za osiguranje nije do kraja usvojio naše preporuke i tome ćemo i dalje biti posvećeni.

Uočili smo određene propuste i u načinu informisanja i ugovaranja kolektivnog osiguranja penzionera. Ne može se nigde, ali posebno ne kod masovnih osiguranja, gde je obuhvat osiguranika velik i gde su osetljive kategorije osiguranika kao što su penzioneri ili učenici, zapostaviti pravilno informisanje. Mi smo zadovoljni time što su društva za osiguranje razumela našu poruku i otklonila nepravilnosti koje smo utvrdili u sprovedenim kontrolama. I ne samo to, primećujemo i spremnost društava da dodatno, na svoju inicijativu, i u drugim kontrolisanim oblastima svim svojim korisnicima obezbede ista prava, nezavisno od toga kada su počeli sa osiguranjem. Takvim pristupom šalje se nedvosmislena poruka da osiguranje brine za svoje korisnike.

Važan deo naših kontrolnih postupaka odnosi se i na najmasovnije obavezno osiguranje, a to je osiguranje od autoodgovornosti. Kako bismo jasno izdvojili i podržali dobru poslovnu praksu u toj oblasti, Narodna banka Srbije je analizirala sve bitne aspekte informisanja, obračuna totalne štete i utvrđivanja visine naknade, kako bismo jasno izdvojili i podržali dobru poslovnu praksu u tim oblastima. Verujemo da smo adekvatnim pristupom i po ovom pitanju podstakli društva za osiguranje da unaprede svoje procese, kako bi na pravičniji način odmeravali visinu naknada iz te vrste osiguranja i kako bi pružali sve neophodne informacije. Premija se mora platiti, ali se moraju dati i sve informacije koje su neophodne za ostvarenje naknade.

Kontrolama smo obuhvatili i druge kanale pružanja usluga osiguranja – pre svega banke, koje postaju sve prisutniji prodajni kanal, ali i društva za finansijski lizing, ukazujući im i na značaj informisanja, način prodaje i ugovaranja usluge osiguranja.

Posebnu pažnju posvetili smo i načinu ugovaranja i postupanja po odštetnim zahtevima koji se odnose na osiguranje poljoprivrede, putem osiguranja useva, plodova i osiguranja životinja. Brzina i način na koji se procenjuje nastala šteta biće još jedna tema kojoj se svi zajedno moramo posvetiti, jer je potrebno da se našim poljoprivrednicima pokaže da je osiguranje podrška koja im je potrebna.

Slajd 7: Kvalitetnim proizvodima do zadovoljnih korisnika usluga osiguranja

Kao petu temu navela sam neophodnost nastavka ulaganja u korisnike usluga osiguranja. O ovoj temi bilo je reči u svim mojim obraćanjima, uključujući i prošlogodišnju konferenciju, jer je vođenje računa o potrebama korisnika i zaštita prava korisnika, naših građana, ključno za dalji razvoj svih finansijskih usluga, pa tako i tržišta usluga osiguranja.

Jedan način za ostvarenje tog cilja svakako je razvoj kvalitetnijih proizvoda osiguranja. Drugi način jeste pružanje odgovarajuće vrednosti za plaćenu cenu. Treći način jeste poboljšanje kvaliteta usluge. Parafraziraću jednu misao – jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama, u ovom slučaju o osiguranju, jeste da obezbedimo da osiguranje čini dobro ljudima. („Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama jeste da i činimo dobro.” – Volter1) To je najbolja reklama i ujedno i najzdraviji način za rast i razvoj.

To će značiti nastavak kontinuiranog rada na obezbeđenju dostupnijeg i pristupačnijeg osiguranja i u smislu kreiranja proizvoda osiguranja koji su prilagođeni potrebama osiguranika (npr. nova pokrića), i u pogledu unapređenja prodajne mreže (npr. digitalnih kanala prodaje), ali uz vođenje računa o rizicima i zaštiti korisnika vaših usluga.

Prošle godine govorila sam i o predugovornom informisanju kao posebno bitnom segmentu prodaje, a to ću ponoviti i sada – stalno unapređivanje sadržine tih informacija zadatak je kojem se uvek iznova treba vraćati. Ne možete da očekujete da svaki korisnik podjednako dobro razume sve karakteristike proizvoda i uslove osiguranja za koje je zainteresovan. Ono što možete jeste da svakom korisniku posvetite punu pažnju sve dok niste sigurni da je upoznat s najvažnijim karakteristikama tih proizvoda – s rizicima pokrivenim osiguranjem i posebno sa isključenjima u vezi s tim rizicima. Ključno je izbeći nerazumevanje. Fokusom na potrebe korisnika usluga osiguranja i ugovaranjem proizvoda kojima će te potrebe biti zadovoljene smanjiće se i broj nezadovoljnih korisnika. Takođe, efikasnim i fer postupanjem po odštetnim zahtevima pokazaće se najbolja strana osiguranja. Uvažite svoje korisnike, objasnite im na potpun i razumljiv način zbog čega se isplaćuje određena visina naknade ili zbog čega nemaju pravo na naknadu i ne dozvolite da se osećaju prevarenim.

Naš zajednički cilj treba da bude da se kreiraju kvalitetni i inovativni proizvodi osiguranja kojima će se podstaći zadovoljstvo korisnika, a time i razvoj tržišta, jer, „kada postoji volja, uspeh je siguran” (japanska poslovica).

Slajd 8: Nije sve u svoje vreme, već sve u NAŠE vreme!

Poštovane dame i gospodo, drage kolege, poštovani domaćini,

Brojevi govore da smo danas na pravom putu i da smo i u oblasti osiguranja kreirali stabilne uslove i rezerve koji treba da omoguće otpornost na sistemske rizike, kao i odgovore na izazove u periodu kriza, u kojem poslujemo već nekoliko godina.

 • Kao regulator, ali pre svega kao institucija čiji je mandat da delujemo u opštem interesu, zadovoljni smo što su društva za osiguranje pokazala spremnost da u postojećim globalnim okolnostima doprinesu očuvanju stabilnosti i životnog standarda građana. Smatramo da je osiguranje od autoodgovornosti, sa ostvarenim rezultatima u tekućem i prethodnim periodima, bilo u stanju da akumulira dovoljno rezervi za eventualne kratkotrajne poremećaje na tržištu. I u narednom periodu očekujemo razumevanje i podršku.
  • Od društava za osiguranje i reosiguranje očekujemo da i u periodima značajne međunarodne nestabilnosti na postojeće rizike, ali i rizike čiji rast se u ovim periodima može očekivati odgovore ozbiljnim pristupom u upravljanju svim rizicima.
  • Od društava za osiguranje i reosiguranje očekujemo i odgovorno upravljanje kapitalom kako bi postojeći rizici i oni koji mogu postati značajniji, sem aktivnim upravljanjem, bili obezbeđeni i dovoljnim iznosom osnovnog kapitala.
  • Takođe, društva treba pažljivo da upravljaju bezbednošću informacija i da obezbede kontinuitet poslovanja.

Istovremeno, Narodna banka Srbije će i dalje svoje aktivnosti usmeravati ka omogućavanju nesmetanog funkcionisanja naše privrede i našeg finansijskog sistema. To podrazumeva i stabilno i zdravo tržište osiguranja, uz istovremenu zaštitu naših građana u korišćenju usluga osiguranja. Nastavićemo podršku obezbeđivanju dugoročnog poverenja u uslugu osiguranja kao pretpostavke za dalji rast. Koordinacijom mera monetarne i fiskalne politike čuvaćemo finansijsku stabilnost, a obveznice koje izdaje Republika Srbija ostaju siguran oblik ulaganja.

Smatramo da samo razumevanjem, zajedničkim delovanjem i saradnjom možemo postići dobrobit u opštem, javnom interesu, koji je osnov i za individualni dalji rast i razvoj. I dok je udruživanje protiv javnog interesa zabranjeno, udruživanje u opštem interesu, naročito u doba krize, naš je imperativ! Jedino tako možemo učiniti da ovo vreme bude NAŠE vreme i da vreme radi za nas!

Želim vam uspešne Srpske dane osiguranja!


1.  U originalu glasi: „Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire.” Voltaire (dostupno između ostalog i na linku https://citations.ouest-france.fr/citation-voltaire/seul-moyen-obliger-hommes-dire-81286.html).

 

Kabinet guvernera