16/11/2022

Говор гувернера Јоргованке Табаковић на отварању конференције „Српски дани осигурања 2022“

ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЈА СРПСКИ ДАНИ ОСИГУРАЊА
„Није све у своје време, већ све у твоје време!”

Поштоване даме и господо, драге колеге, поштовани домаћини,

Задовољство ми је да вас и ове године поздравим у своје име и у име Народне банке Србије и да вам пожелим успешну шесту конференцију Српских дана осигурања.

Као мотив овогодишње конференције одабрали сте мисао нашег песника Мирослава Мике Антића: „Није све у своје време, већ све у твоје време”, са идејом указивања на значај преузимања личне одговорности и иницијативе за очување вредности које имамо у животу. Ова мисао Мике Антића иде заједно с његовим закључком: „Ако сад ниси ти, никад то нећеш ни бити”. Због тога бих и данас позвала све да радимо у општем, јавном интересу, који је основ и за индивидуални раст и развој. Без здраве нације и здраве економије не може бити ни здравог финансијског сектора, а наравно, важи и обрнуто.

У наставку ћу говорити о неколико тема које се саме намећу, и то овим редоследом:

 1. Стабилан раст сектора осигурања у претходних десет година;
 2. Актуелни ризици који јачају свест о значају осигурања;
 3. Одговори Народне банке Србије као супервизора и регулатора сектора осигурања, а у интересу грађана и привреде;
 4. Потреба за сталним подизањем стандарда услуга;
 5. Наставак улагања у кориснике услуга осигурања, и на крају
 6. Очекивања за наредни период.

Кренућу редом. Као гувернер централне банке која је надлежна и за супервизију делатности осигурања, што је надлежност коју има мали број централних банака, могу да констатујем да смо у протеклој деценији испунили свој законски мандат и остварили циљеве који су прописима стављени пред нас.

Били смо у потпуности посвећени заштити права и интереса осигураника и других корисника осигурања – и грађана, и привредних субјеката. То смо радили ценећи законитост обављања делатности осигурања, ценећи примену система управљања у друштвима и правила о управљању ризиком, и оцењујући примену правила струке осигурања и актуарске струке, као и добрих пословних обичаја и пословне етике. Руководили смо се тиме да услуга осигурања мора да служи својој основној сврси, а то је да буде заштита од различитих врста ризика и значајна помоћ у тешким животним и пословним тренуцима. Истовремено, нашим мерама обезбедили смо стабилне и предвидиве услове пословања за све учеснике на финансијском тржишту, укључујући и сектор осигурања.

Слајд 2: Бројеви потврђују деценију стабилног раста сектора осигурања

Као резултат, а упркос бројним изазовима с којима смо били суочени, период који је иза нас можемо да назовемо деценијом стабилног раста. Подаци говоре да су се сви кључни показатељи пословања делатности осигурања кретали узлазном путањом у периоду дугом десет година, што је релевантан период за анализу кретања и извођење закључака.

Конкретно, износи капитала, укупне имовине, техничких резерви и премије животних осигурања више су него удвостручени, што је утицало и на позитиван тренд премије осигурања по становнику (са 75 евра на 149 евра) и учешћа премије осигурања у бруто домаћем производу (са 1,6% на 1,9%).

Укупна премија осигурања повећана је са 61,5 милијарди динара у 2012. години на 119,4 милијарде динара у 2021. години, а премија животних осигурања са 11,9 милијарди динара на 27,1 милијарду динара. Износ решених штета такође је удвостручен – са 27 на 56,8 милијарди динара.

Слајд 3: Стабилност тржишта осигурања одржана је и у условима изражене глобалне неизвесности

Оно што резултату даје посебан значај јесте то што је и у условима додатно отежаног пословања изазваног глобалном неизвесношћу током 2022. године стабилност сектора осигурања очувана.

За прва три тромесечја ове године остварен је позитиван привремени нето резултат у износу од 5,8 милијарди динара, а показатељ адекватности капитала знатно је виши од законом прописане обавезе. Друштва за осигурање и реосигурање очувала су вредност инвестиционог портфолија и обезбеђена су средства техничких резерви за извршење обавеза по основу закључених уговора о осигурању.

И укупна премија осигурања током прва три тромесечја ове године повећана је за 12,2% међугодишње, што је знатно већа стопа раста од просечне стопе која је остварена током истог периода у претходних десет година (6,9%).

Такође, у прва три тромесечја ове године у односу на исти период прошле године, бележе се следеће промене показатеља:

 • Билансна сума сектора осигурања повећана је за 2,7%, на 343,2 милијарде динара;
 • Капитал је повећан за 0,1%, на 68,5 милијарди динара;
 • Техничке резерве су повећане за 5,7%, на 234,3 милијарде динара.

Слајд 4: Актуелни ризици појачали су свест о значају осигурања

Генерално се уочава да је пандемија додатно подстакла бригу за здравље и у први план ставила значај улагања у финансијску сигурност, као и потребу за одговарајућим покрићем имовине.

Највећи апсолутни раст премије осигурања забележен је код:

 • имовинских осигурања,
 • добровољних здравствених осигурања,
 • осигурања од одговорности због употребе моторних возила,
 • осигурања моторних возила – каско, као и
 • осигурања помоћи на путовању, које је у години избијања пандемије забележило њен највећи утицај.

Слајд 5: Народна банка Србије као супервизор и регулатор тржишта осигурања – активности у служби грађана и привреде

Када је реч о одговорима Народне банке Србије, као супервизора и регулатора сектора осигурања, ми смо и у овој, изазовној години глобалних неизвесности и криза наставили да предузимамо регулаторне мере, од којих су неке део удружених напора свих носилаца економске политике да се очувају стабилност и животни стандард грађана у постојећим нимало једноставним околностима. И ако свако у оквиру својих надлежности буде пажљиво одмеравао своје одлуке, лакше ћемо пребродити глобалне кризе и њихове негативне ефекте!

Тако смо, на пример, у мају ове године усвојили Одлуку о примени фактора пола у делатности осигурања којом се спроводе одредбе Закона о родној равноправности. Желим посебно да истакнем сарадњу са струковним удружењем осигуравача у доношењу овог прописа, који је изазвао доста пажње јавности. Oдлукoм су уведене највеће промене у пословању друштава у вези са животним осигурањима уједначавањем премије осигурања између мушкараца и жена. Другим речима, друштва за осигурање више не могу да користе фактор пола који доводи до разлика приликом израчунавања премија и накнада.

Даље, допуном Одлуке о извештавању друштва за осигурање прописали смо обавезу друштава да Народној банци Србије благовремено достављају информације о расподели добити и планираним датумима исплате дивиденде акционарима. Ове допуне су донете како бисмо, као супервизор, могли благовремено да реагујемо да бисмо очували стабилност финансијског положаја друштва када се процени да је то у најбољем интересу осигураника друштва.

У августу смо донели и Одлуку о допунама Одлуке о систему управљања у друштву за осигурање, којом смо посебно уредили поступак доношења одлука које се односе на услове и тарифе премија обавезних осигурања, посебно код осигурања од аутоодговорности. Прописом је предвиђено да је друштво за осигурање дужно да обавести Народну банку Србије о својој намери да промени тарифу премија код осигурања од аутоодговорности. Такође, друштво је дужно и да изради и достави анализу оправданости промене тарифе премија, посебно узимајући у обзир њену профитабилност, сразмеру узајамних давања у закљученим уговорима, утицај на заштиту права и интереса корисника обавезног осигурања, као и утицај њене промене на солвентност и финансијски положај друштва. Циљ је јасан – да се сагледа потреба и основаност повећања премије код ове врсте обавезног осигурања. Уз то, прописом је предвиђен и виши степен одговорности чланова управе и овлашћених актуара у друштвима за осигурање који учествују у доношењу одлука, јер је увек, али данас посебно, обавеза да поступамо у складу с правилима о управљању ризицима, у складу с правилима струке и, подразумева се, у складу с добрим пословним обичајима и пословном етиком.

Слајд 6: Императив успостављања најбољих стандарда пословања

Поред регулаторних мера, Народна банка Србије је и контролним активностима дала импулс за потребна унапређења на тржишту осигурања. Навешћу пример уочене потребе да се у области продаје осигурања живота на одговарајући начин проверава здравствено стање осигураника пре његовог пријема у осигурање. Ако се таква врста провере не спроводи, онда је јасно да се мора исплаћивати накнада из осигурања без обзира на здравствено стање корисника услуге пре уласка у осигурање. Контролни поступци показали су да само мањи број друштава за осигурање није до краја усвојио наше препоруке и томе ћемо и даље бити посвећени.

Уочили смо одређене пропусте и у начину информисања и уговарања колективног осигурања пензионера. Не може се нигде, али посебно не код масовних осигурања, где је обухват осигураника велик и где су осетљиве категорије осигураника као што су пензионери или ученици, запоставити правилно информисање. Ми смо задовољни тиме што су друштва за осигурање разумела нашу поруку и отклонила неправилности које смо утврдили у спроведеним контролама. И не само то, примећујемо и спремност друштава да додатно, на своју иницијативу, и у другим контролисаним областима свим својим корисницима обезбеде иста права, независно од тога када су почели са осигурањем. Таквим приступом шаље се недвосмислена порука да осигурање брине за своје кориснике.

Важан део наших контролних поступака односи се и на најмасовније обавезно осигурање, а то је осигурање од аутоодговорности. Како бисмо јасно издвојили и подржали добру пословну праксу у тој области, Народна банка Србије је анализирала све битне аспекте информисања, обрачуна тоталне штете и утврђивања висине накнаде, како бисмо јасно издвојили и подржали добру пословну праксу у тим областима. Верујемо да смо адекватним приступом и по овом питању подстакли друштва за осигурање да унапреде своје процесе, како би на правичнији начин одмеравали висину накнада из те врсте осигурања и како би пружали све неопходне информације. Премија се мора платити, али се морају дати и све информације које су неопходне за остварење накнаде.

Контролама смо обухватили и друге канале пружања услуга осигурања – пре свега банке, које постају све присутнији продајни канал, али и друштва за финансијски лизинг, указујући им и на значај информисања, начин продаје и уговарања услуге осигурања.

Посебну пажњу посветили смо и начину уговарања и поступања по одштетним захтевима који се односе на осигурање пољопривреде, путем осигурања усева, плодова и осигурања животиња. Брзина и начин на који се процењује настала штета биће још једна тема којој се сви заједно морамо посветити, јер је потребно да се нашим пољопривредницима покаже да је осигурање подршка која им је потребна.

Слајд 7: Квалитетним производима до задовољних корисника услуга осигурања

Као пету тему навела сам неопходност наставка улагања у кориснике услуга осигурања. О овој теми било је речи у свим мојим обраћањима, укључујући и прошлогодишњу конференцију, јер је вођење рачуна о потребама корисника и заштита права корисника, наших грађана, кључно за даљи развој свих финансијских услуга, па тако и тржишта услуга осигурања.

Један начин за остварење тог циља свакако је развој квалитетнијих производа осигурања. Други начин јесте пружање одговарајуће вредности за плаћену цену. Трећи начин јесте побољшање квалитета услуге. Парафразираћу једну мисао – једини начин да обавежемо људе да говоре добро о нама, у овом случају о осигурању, јесте да обезбедимо да осигурање чини добро људима. („Једини начин да обавежемо људе да говоре добро о нама јесте да и чинимо добро.” – Волтер1) То је најбоља реклама и уједно и најздравији начин за раст и развој.

То ће значити наставак континуираног рада на обезбеђењу доступнијег и приступачнијег осигурања и у смислу креирања производа осигурања који су прилагођени потребама осигураника (нпр. нова покрића), и у погледу унапређења продајне мреже (нпр. дигиталних канала продаје), али уз вођење рачуна о ризицима и заштити корисника ваших услуга.

Прошле године говорила сам и о предуговорном информисању као посебно битном сегменту продаје, а то ћу поновити и сада – стално унапређивање садржине тих информација задатак је којем се увек изнова треба враћати. Не можете да очекујете да сваки корисник подједнако добро разуме све карактеристике производа и услове осигурања за које је заинтересован. Оно што можете јесте да сваком кориснику посветите пуну пажњу све док нисте сигурни да је упознат с најважнијим карактеристикама тих производа – с ризицима покривеним осигурањем и посебно са искључењима у вези с тим ризицима. Кључно је избећи неразумевање. Фокусом на потребе корисника услуга осигурања и уговарањем производа којима ће те потребе бити задовољене смањиће се и број незадовољних корисника. Такође, ефикасним и фер поступањем по одштетним захтевима показаће се најбоља страна осигурања. Уважите своје кориснике, објасните им на потпун и разумљив начин због чега се исплаћује одређена висина накнаде или због чега немају право на накнаду и не дозволите да се осећају превареним.

Наш заједнички циљ треба да буде да се креирају квалитетни и иновативни производи осигурања којима ће се подстаћи задовољство корисника, а тиме и развој тржишта, јер, „када постоји воља, успех је сигуран” (јапанска пословица).

Слајд 8: Није све у своје време, већ све у НАШЕ време!

Поштоване даме и господо, драге колеге, поштовани домаћини,

Бројеви говоре да смо данас на правом путу и да смо и у области осигурања креирали стабилне услове и резерве који треба да омогуће отпорност на системске ризике, као и одговоре на изазове у периоду криза, у којем послујемо већ неколико година.

 • Као регулатор, али пре свега као институција чији је мандат да делујемо у општем интересу, задовољни смо што су друштва за осигурање показала спремност да у постојећим глобалним околностима допринесу очувању стабилности и животног стандарда грађана. Сматрамо да је осигурање од аутоодговорности, са оствареним резултатима у текућем и претходним периодима, било у стању да акумулира довољно резерви за евентуалне краткотрајне поремећаје на тржишту. И у наредном периоду очекујемо разумевање и подршку.
  • Од друштава за осигурање и реосигурање очекујемо да и у периодима значајне међународне нестабилности на постојеће ризике, али и ризике чији раст се у овим периодима може очекивати одговоре озбиљним приступом у управљању свим ризицима.
  • Од друштава за осигурање и реосигурање очекујемо и одговорно управљање капиталом како би постојећи ризици и они који могу постати значајнији, сем активним управљањем, били обезбеђени и довољним износом основног капитала.
  • Такође, друштва треба пажљиво да управљају безбедношћу информација и да обезбеде континуитет пословања.

Истовремено, Народна банка Србије ће и даље своје активности усмеравати ка омогућавању несметаног функционисања наше привреде и нашег финансијског система. То подразумева и стабилно и здраво тржиште осигурања, уз истовремену заштиту наших грађана у коришћењу услуга осигурања. Наставићемо подршку обезбеђивању дугорочног поверења у услугу осигурања као претпоставке за даљи раст. Координацијом мера монетарне и фискалне политике чуваћемо финансијску стабилност, а обвезнице које издаје Република Србија остају сигуран облик улагања.

Сматрамо да само разумевањем, заједничким деловањем и сарадњом можемо постићи добробит у општем, јавном интересу, који је основ и за индивидуални даљи раст и развој. И док је удруживање против јавног интереса забрањено, удруживање у општем интересу, нарочито у доба кризе, наш је императив! Једино тако можемо учинити да ово време буде НАШЕ време и да време ради за нас!

Желим вам успешне Српске дане осигурања!


1.  У оригиналу гласи: „Le seul moyen d'obliger les hommes à dire du bien de nous, c'est d'en faire.” Voltaire (доступно између осталог и на линку https://citations.ouest-france.fr/citation-voltaire/seul-moyen-obliger-hommes-dire-81286.html).

 

Кабинет гувернера