11.08.2022.

Informacija za javnost o paketu mera Narodne banke Srbije u vezi s naknadama banaka

Povodom najava i odluka pojedinih banaka da povećaju naknade za određene usluge povezane s platnim računima, Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu preduzela čitav niz aktivnosti i u pripremi odgovarajućih propisa, i u dijalogu supervizora s predstavnicima bankarskog sektora. Neposredan rezultat tih aktivnosti i direktnog angažovanja guvernera jeste odluka svih banaka koje su povećavale naknade za platne usluge građanima od 1. januara 2021. godine da te naknade od 1. septembra umanje za 30% ili ih vrate na nivo pre njihovog povećanja. Time će građani u narednoj godini dana, prema našim trenutnim procenama, ostvariti benefit na zbirnom nivou od 7 milijardi dinara, što je efekat koji nije zanemarljiv u aktuelnim okolnostima, u kojima se i u narednom periodu očekuju izazovi iz međunarodnog okruženja i troškovni pritisci na globalnom nivou.

Pored toga, u skladu s prethodnim najavama, Narodna banka Srbije je danas usvojila Odluku o platnom računu sa osnovnim uslugama, kojom se trajno štiti standard građana u pogledu platnih usluga koje su potrebne za svakodnevne životne aktivnosti.

Navedenom merom ograničena je i propisana cena paketa platnog računa sa osnovnim uslugama na 150 dinara i precizirana njegova garantovana sadržina. Za svega 150 dinara građani koji se odluče za navedeni paket usluga moći će da dobiju tekući dinarski račun u banci, da besplatno podižu gotovinu na šalteru i na bankomatima svoje banke, da dobiju besplatnu debitnu karticu, mobilno i elektronsko bankarstvo koje omogućava i neograničen broj transakcija putem QR koda na prodajnim mestima. Kod onih banaka koje naplaćuju naloge u elektronskom ili mobilnom bankarstvu, imaće popust od 30% u odnosu na najnižu cenu tog naloga koju plaćaju korisnici ostalih paketa. Pored toga, moći će da taj paket nadograde nekom dodatnom uslugom, kao što je kreditna kartica, devizni račun, dozvoljeno prekoračenje ili izdavanje čekova, bez potrebe da prelaze na skuplji paket, a naknada koju za tu uslugu treba da plate ograničena je, tako da im se ta dodatna usluga isplati više od prelaska na skuplji paket. Svim građanima omogućeno je da pređu na ovaj paket ako ocene da će on zadovoljavati većinu njihovih potreba.

Primera radi, pretpostavimo da se korisnik opredeli za račun sa osnovnim uslugama, koji će sada koštati 150 dinara, a zatim proceni da mu je potrebna kreditna kartica (npr. radi plaćanja na internetu ili na rate) i da cena sledećeg paketa računa kod te banke iznosi 300 dinara. Korisnik će za korišćenje kreditne kartice plaćati ili iznos koji za korišćenje te kartice plaćaju korisnici ovog sledećeg paketa, a ako korisnici sledećeg paketa tu kreditnu karticu ne plaćaju dodatno, onda korisnika osnovnog računa ta kreditna kartica ne može koštati više od 75 dinara (50% razlike između cena paketa), te će on i dalje plaćati manje (225 dinara) od korisnika paketa od 300 dinara, kod kog je kreditna kartica uključena u paket.

Kao dodatni kontrolni mehanizam postupanja banaka, radi obezbeđenja budućeg transparentnog i jasnog postupanja banaka u slučaju nameravanog povećanja naknada za pružanje platnih usluga, kao i prilikom uvođenja novih naknada – Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici usvojio i Odluku o dopuni Odluke o upravljanju rizicima banke. Ovim propisom obezbedili smo da Narodna banka Srbije bude u primerenom vremenu obaveštena o planiranim izmenama tarifnika banaka, što omogućava i blagovremeno identifikovanje da li je postupanje banaka odgovarajuće, te preduzimanje odgovarajućih aktivnosti.

Od 1. januara 2021. godine do sada, od 21 banke u bankarskom sektoru Republike Srbije koje imaju pakete računa za fizička lica (pošto Bank of China ne posluje s građanima) njih 14 menjalo je tarifnike (12 banaka, između ostalog, naknade za vođenje tekućih računa). Trenutna cena osnovnih bankarskih usluga kod navedenih banaka je u odnosu na stanje na dan 31. 12. 2020. godine, prema procenama Narodne banke Srbije, povećana za 13%.

Iako su banke u skladu sa zakonom slobodne da odrede cene svojih usluga, kao i svaki drugi pružalac usluga, sada kada smo suočeni s rastom cena energenata i posledično mnogih drugih dobara i usluga, a čiji su uzroci izvan naše zemlje, Narodna banka Srbije je pred banke iznela očekivanje da pokažu odgovornost i doprinesu očuvanju životnog standarda svojih klijenata. U skladu s tim, sve banke su prihvatile poziv Narodne banke Srbije da u narednoj godini dana ne povećaju cene platnih usluga. Pored toga, iako su u skladu s propisima imale pravo da povećaju naknade za platne usluge, sve banke koje su to učinile od 1. januara 2021. do danas prihvatile su da u narednoj godini dana, počev od 1. septembra, te naknade naplaćuju uz umanjenje od 30%, ali ne manje no što su iznosile pre povećanja.

Na taj način cena osnovnih bankarskih usluga bila bi u najvećoj meri vraćena na nivo od 31. 12. 2020. godine. Od ukupnog broja otvorenih dinarskih računa (6,8 miliona), navedenim aktivnostima biće obuhvaćeno 70%, a kod 50% navedenih računa smanjiće se naknade za održavanje tekućeg računa.

Procena Narodne banke Srbije je da će ušteda usled navedenog smanjenja za građane za narednih 12 meseci iznositi više od 7 milijardi dinara, od čega se na uštedu po osnovu umanjenja naknade za održavanje tekućeg računa odnosi oko 2,5 milijardi dinara, na uštedu po osnovu umanjenja naknade za izvršena plaćanja – oko 1,5 milijardi dinara, dok se ostatak (oko 3 milijardi dinara) odnosi na uštedu po osnovu umanjenja ostalih naknada.

Radi boljeg razumevanja primene navedenog smanjenja, u nastavku se nalaze reprezentativni primeri za pojedine naknade u situaciji kada je banka povećala naknadu u prethodnih 19 meseci preko 30%, ispod 30% i kada nije menjala naknadu.

Reprezentativni primeri - iznos naknade za održavanje tekućeg računa

Primer Iznos naknade na 31.12.2020. godine Trenutno važeća naknada Umanjeni iznos naknade
I Naknada je povećana za više od 30% u odnosu na 31.12.2020 230 RSD 350 RSD 245 RSD Novi iznos naknade za održavanje tekućeg računa biće za 30% niži od trenutno važećeg i iznosiće 245 RSD.
II Naknada je povećana za manje od 30% u odnosu na 31.12.2020 300 RSD 350 RSD 300 RSD U ovom slučaju novi iznos naknade za održavanje tekućeg računa iznosiće 300 RSD. Naime, u slučaju kada bi primenom smanjenja naknade za održavanje tekućeg računa za 30% od trenutno važećeg novi iznos naknade bio ispod naknade za održavanje tekućeg računa koja je važila na 31.12.2020. godine onda će umanjena naknada biti jednaka naknadi koja je važila na dan 31.12.2020. godine.
III Naknada nije povećana u odnosu na 31.12.2020 220 RSD 220 RSD 220 RSD Ukoliko banka od 31.12.2020. godine nije menjala visinu naknade za održavanje tekućeg računa ista se ne koriguje niti umanjuje.

Reprezentativni primeri - iznos naknade za izvršenje elektronskih plaćanja

Primer Iznos naknade na 31.12.2020. godine Trenutno važeća naknada Umanjeni iznos naknade
I Naknada je povećana za više od 30% u odnosu na 31.12.2020 0 RSD 20 RSD 14 RSD Novi iznos naknade za plaćanja biće za 30% niži od trenutno važećeg i iznosiće 14 RSD.
II Naknada je povećana za manje od 30% u odnosu na 31.12.2020 15 RSD 20 RSD 15 RSD U ovom slučaju novi iznos naknade za plaćanje iznosiće 15 RSD. Naime, u slučaju kada bi primenom smanjenja naknade za plaćanje za 30% od trenutno važećeg novi iznos naknade bio ispod naknade za plaćanje koja je važila na 31.12.2020. godine onda će umanjena naknada biti jednaka naknadi koja je važila na dan 31.12.2020. godine.
III Naknada nije povećana u odnosu na 31.12.2020 10 RSD 10 RSD 10 RSD Ukoliko banka od 31.12.2020. godine nije menjala visinu naknade ista se ne koriguje niti umanjuje.

Kao i do sada, od banaka očekujemo savesno poslovno ponašanje i primenu dobre poslovne prakse u svakom delu njihovog poslovanja. Odlukom o platnom računu sa osnovnim uslugama napravljen je ogroman iskorak u pravcu jedne garantovane usluge, i to ne samo posmatrajući tržište bankarskih usluga nego celokupno tržište proizvoda i usluga u Srbiji, a dopunom Odluke o upravljanju rizicima banke pojašnjena su očekivanja Narodne banke Srbije od banaka u pogledu izmena tarifa, kako bi se ubuduće sprečila raznovrsna tumačenja obaveza banaka u ovoj oblasti i obezbedila jednoobrazna primena kod svih banaka koje posluju u Republici Srbiji.

Svaka banka se, u skladu s dogovorom s Narodnom bankom Srbije, obavezala da će naknade za pojedine netipične usluge ukinuti ili prilagoditi stvarnom trošku, npr. promena pina na bankomatu, provera stanja na bankomatu, naplata neosnovanih reklamacija, trajna blokada kartice, deblokada kartice i sl.

Kao i do sada, Narodna banka Srbije će nastaviti da preduzima sve neophodne aktivnosti na obezbeđenju stabilnosti finansijskog sistema, radi zaštite interesa građana i privrede Republike Srbije.

Kabinet guvernera