04.03.2022.

U toku kontrola menjačnica u Srbiji zbog nedozvoljene visine kursa

Narodna banka Srbije započela je kontrolu menjačnica u Srbiji na osnovu sopstvenih saznanja i pritužbi građana da kurs u menjačnicama nije u skladu s rasponom predviđenim odlukama Narodne banke Srbije, prema kojima prodajni kurs za evro ne može biti viši od zvaničnog srednjeg kursa važećeg na taj dan za više od 1,25%, a kupovni kurs ne može biti niži za više od 1,25%.
Napominjemo da je, prema Zakonu o deviznom poslovanju, za menjačnice koje ne postupaju u skladu s propisima Narodne banke Srbije propisana prekršajna odgovornost – za pravno lice predviđena je novčana kazna od 100.000 do 2.000.000 dinara, a za preduzetnika novčana kazna od 10.000 do 500.000 dinara.
Narodna banka Srbije od 1. januara 2019. godine kontroliše zakonitost obavljanja menjačkih poslova. Ukoliko u postupku kontrole utvrdi nezakonitosti odnosno nepravilnosti, pored zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, koji se upućuje nadležnom prekršajnom sudu, Narodna banka Srbije može doneti i rešenje o oduzimanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova ako utvrdi da ovlašćeni menjač nije izvršio nalog za otklanjanje nezakonitosti odnosno nepravilnosti koji mu je dat u postupku kontrole menjačkog poslovanja.
Još jednom ističemo da nema razloga za paniku, da Narodna banka već obezbeđuje bankama i dinarsku i deviznu likvidnost u dovoljnoj meri, a pojačano je snabdevanje banaka stranom gotovinom kako bi menjačnice brzo i efikasno mogle da odgovore na pojačanu tražnju građana koja se pojavila.
Ponavljamo, i deviznih sredstava i strane gotovine imamo dovoljno i kontinuiramo snabdevamo bankarski sektor dovoljnim količinama. Građani zato ne treba da brinu, niti bi panika trebalo da bude prisutna – ni za povlačenjem depozita iz banaka, u kojima su sredstva najsigurnija i koje su i dobro kapitalizovane i veoma likvidne, niti za kupovinom deviza u menjačnicama. Narodna banka Srbije obezbeđuje dovoljno sredstava i odgovara na sve zahteve banaka, čime dokazujemo da smo spremni da reagujemo bez odlaganja i adekvatno. Očekujemo da banke u što kraćem roku prenesu efektivu menjačnicama, koje će podmiriti tražnju građana. Narodna banka Srbije naložila je bankama da ni u jednom trenutku ne sme biti prekida snabdevanja menjačnica gotovinom.
Ni u jednom trenutku stabilnost kursa nije i neće biti dovedena u pitanje i građani to treba da znaju. Nije pitanje da li Narodna banka Srbije ima dovoljno instrumenata i da li će reagovati. Narodna banka Srbije već deluje kontinuirano kako bi stabilnost bila očuvana. Ovu krizu dočekali smo s rekordno visokim nivoom deviznih rezervi, preko 16 milijardi evra, i imamo sasvim dovoljno sredstava i umeća da očuvamo stabilnost, koja nema alternativu.

 

Kabinet guvernera