30.06.2020.

B92 - Pitanja u vezi sa kompanijom „Vajerkard“ i korisnicima „Pejonira“ u Srbiji

Pitanja : Ovih dana se na različitim portalima pojavljuju informacije da je kompanija "Vajerkard" bankrotirala i da će zbog toga i ljudi iz Srbije koji imaju platne kartice povezanih sistema (kao što je „Payoneer“) trpeti posledice, odnosno da će njihov novac biti blokiran. Moja pitanja bi bila sledeća: Da li vi (NBS) imate neke nadležnosti kada su u pitanju ovakvi slučajevi, a samim tim i neke dodatne informacije? Da li je ova kompanija nekako povezana sa samim srpskim tržištem i da li njihov bankrot utiče na našu zemlju?

Odgovor : Kompanija Vajerkard (Wirecard AG) koja posluje u Nemačkoj nije pružalac finansijskih usluga u Republici Srbiji, nema dozvolu NBS i nije predmet njenog nadzora, niti su to povezana lica ovog društva, tj. ćerke ove kompanije koja posluju u okviru Evropske unije. Problemi u poslovanju ovih kompanija nemaju uticaj na tržište finansijskih usluga u Republici Srbiji, niti mogu uticati na stabilnost tog tržišta.
 
Što se tiče institucije elektronskog novca Payoneer, ističemo da je u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Zakonom o deviznom poslovanju, pružanje usluga našim građanima i privredi u platnom prometu sa inostranstvom u cilju elektronske kupoprodaje robe i usluga dozvoljeno stranim institucijama elektronskog novca, koje NBS obaveste o pružanju tih usluga, kao što je to učinila i navedena institucija elektronskog novca (koja se usled toga nalazi na javno dostupnoj listi NBS). Za ovu vrstu pružanja usluga našim građanima, u skladu sa domaćim zakonima, nije potrebno osnivanje privrednog društva u Republici Srbiji, pribavljanje posebne dozvole Narodne banke Srbije (već samo dostavljanje navedenog obaveštenja), niti poštovanje odredaba Zakona o platnim uslugama pri pružanju usluga međunarodnog platnog prometa našim građanima i privredi. Usled toga, korisnici moraju voditi računa o tome da se poslovanjem preko ovih institucija izlažu većem riziku, pa tako i riziku da usled nepredviđenih okolnosti ne budu u mogućnosti da pristupe svojim sredstvima, što se ovoga puta i desilo.
 
Naime, prema informacijama kojima raspolažemo, do problema u konkretnom slučaju je došlo zato što je Telo za finansijski nadzor Engleske (FCA) privremeno zabranilo sve aktivnosti i plaćanja engleske kompanije Wirecard Card Solutions Limited, koja je ćerka kompanija nemačkog Vajerkarda (Wirecard AG), a preko koje je Payoneer izdavao platne kartice za raspolaganje elektronskim novcem (tzv. Payoneer Prepaid Mastercard® Card kartice) svojim korisnicima, uključujući i korisnike i naše zemlje. Iz tog razloga, i našim korisnicima je privremeno onemogućeno korišćenje onih iznosa elektronskog novca Payoneer-a koje su prebacili na navedene kartice. Kako se može videti iz objave nadležnog regulatora, navedeno je učinjeno upravo kako bi se zaštitila sredstva korisnika, tj. kako bi se sprečili bilo koji odlivi novca pre nego što se utvrdi da su sva novčana sredstva korisnika zaštićena na odgovarajući način, u skladu sa propisima Engleske. S tim u vezi, a imajući u vidu da su i u Engleskoj na snazi propisi zasnovani na Direktivi EU o platnim uslugama (PSD), koja je implementirana i u naš pravni sistem, ističemo da je engleska kompanija Wirecard Card Solutions Limited bila u obavezi da štiti sva novčana sredstva korisnika koja su se nalazila na navedenim karticama i to deponovanjem tih sredstava na posebnom bankarskom računu koji je odvojen od drugih sredstava ove kompanije. Iz tog razloga, nadamo se da će u narednim danima biti ponovno omogućeno korišćenje u punom iznosu novčanih sredstava svih naših korisnika koji su imali elektronski novac na navedenim karticama.
 
Još jednom ističemo da korisnici moraju biti svesni toga da upotrebom platnih instrumenata u platnim sistemima nad kojima Narodna banka Srbije ne sprovodi nadzor postoji rizik da dođe do problema u pristupu novčanim sredstvima korisnika, odnosno da postupak za povraćaj sredstava može biti značajno otežan i složeniji, imajući u vidu da nadzor nad inostranim sistemima i pružaocima usluga ne vrši organ iz države u kojoj se nalazi naš korisnik. Iz tog razloga, Narodna banka Srbije ponovo poziva korisnike platnih usluga da koriste usluge domaćih pružalaca, koji su dobili dozvolu Narodne banke Srbije za pružanje platnih usluga i nad kojima Narodna banka Srbije, u skladu sa propisima naše zemlje, sprovodi nadzor, koji su po pravilu i povoljniji za korisnika u smislu troškova, a korisnicima se može obezbediti efikasan mehanizam za zaštitu njihovih prava i interesa.

Kabinet guvernera