24.06.2009.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Evidentiranje prihoda od dividende

U cilju pune primene Međunarodnih računovodstvenih standarda i ujednačavanja prakse prilikom računovodstvenog evidentiranja prihoda od dividende u poslovnim knjigama fonda ističemo sledeće:

Kako, u skladu sa MRS 18 – Prihodi, prihod od dividende treba da bude priznat u trenutku kada akcionar (u ovom slučaju fond, kao vlasnik akcija na dan dividende) stiče pravo na njenu isplatu, i kako su društva za upravljanje dužna da kontinuirano i ažurno prikupljaju sve bitne informacije u vezi sa imovinom u koju su uložena sredstva fonda (pa tako i informacije o raspodeli dividende emitenata u čije akcije su uložena sredstva fonda) u cilju upravljanja fondovima u najboljem interesu članova fonda, sledi da društva za upravljanje treba da odmah po pribavljanju pouzdane informacije o raspodeli dividende, a najkasnije u trenutku prijema zvaničnog obaveštenja od emitenta o raspodeli dividende, priznaju prihode od dividende u poslovnim knjigama fonda.

Imajući u vidu prirodu poslovanja DPF, gde se svakodnevno obračunava vrednost neto imovine fonda kao i vrednost investicione jedinice, samo pravovremeno evidentiranje poslovnih promena prihoda od dividende obezbeđuje tačnost obračuna navedenih vrednosti.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova