24/06/2009

Циркулари упућени друштвима за управљање: Евидентирање прихода од дивиденде

У циљу пуне примене Међународних рачуноводствених стандарда и уједначавања праксе приликом рачуноводственог евидентирања прихода од дивиденде у пословним књигама фонда истичемо следеће:

Како, у складу са МРС 18 – Приходи, приход од дивиденде треба да буде признат у тренутку када акционар (у овом случају фонд, као власник акција на дан дивиденде) стиче право на њену исплату, и како су друштва за управљање дужна да континуирано и ажурно прикупљају све битне информације у вези са имовином у коју су уложена средства фонда (па тако и информације о расподели дивиденде емитената у чије акције су уложена средства фонда) у циљу управљања фондовима у најбољем интересу чланова фонда, следи да друштва за управљање треба да одмах по прибављању поуздане информације о расподели дивиденде, а најкасније у тренутку пријема званичног обавештења од емитента о расподели дивиденде, признају приходе од дивиденде у пословним књигама фонда.

Имајући у виду природу пословања ДПФ, где се свакодневно обрачунава вредност нето имовине фонда као и вредност инвестиционе јединице, само правовремено евидентирање пословних промена прихода од дивиденде обезбеђује тачност обрачуна наведених вредности.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова