15.08.2008.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje: Ulaganje u nepokretnosti radi renoviranja i neophodnih popravki

U pogledu mogućnosti renoviranja zgrada i posebnih delova zgrada treba imati u vidu da je delatnost društava za upravljanje članom 4. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/05) ograničena isključivo na delatnost organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima iz čega sledi da društva za upravljanje mogu preduzimati samo nužne popravke na nepokretnostima koje se nalaze u imovini dobrovoljnog penzijskog fonda (to su poslovi redovnog održavanja kao što su krečenje, zamena polomljenih prozora). Nužni troškovi bi se mogli pokrivati iz imovine dobrovoljnog penzijskog fonda. U cilju održavanja tekuće vrednosti nepokretnosti u koju je imovina fonda uložena, društva bi mogla preduzimati i korisne investicije koje bi se pokrivale iz sredstava fonda, ali za koje nije potrebna dozvola nadležnih organa. Napominjemo da je društvo za upravljanje dužno da imovinom dobrovoljnog penzijskog fonda upravlja s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (sa pažnjom dobrog stručnjaka), te da bi bilo neprihvatljivo ulagati imovinu fonda u nepokretnosti koje su takve vrste ili u takvom stanju da bi bile protivne ovom zahtevu valjanog izvršavanja profesionalne obaveze društva. Iz istog razloga  bilo bi neprihvatljivo da na teret fonda padaju troškovi koji nastaju zbog nepostupanja društva za upravljanje sa pažnjom dobrog stručnjaka, a posebno imajući u vidu da je institut dobrovoljnih penzijskih fondova mlad i da je izgradnja poverenja od izuzetnog značaja za razvoj DPF. U tom smislu, društvo bi svojim procedurama moralo predvideti izradu investicionih planova pre ulaganja u nepokretnosti koji bi obuhvatali cost/benefit analizu takvog ulaganja, kao i praćenje investicije nakon ulaganja. Pored toga, ističemo i odgovornu funkciju kastodi banke koja, prema Zakonu, vodi evidenciju nepokretnosti u koje je uložena imovina fonda i obaveštava Narodnu banku Srbije o uočenim nepravilnostima u poslovanju društva za upravljanje.

Što se tiče troškova koju nastaju prilikom transakcija vezanih za nepokretnosti, treba imati u vidu da su oni obuhvaćeni kroz „druge troškove“ iz odredbe člana 23. stav 4 Zakona, te da ih snosi društvo za upravljanje.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova