15/08/2008

Циркулари упућени друштвима за управљање: Улагање у непокретности ради реновирања и неопходних поправки

У погледу могућности реновирања зграда и посебних делова зграда треба имати у виду да је делатност друштава за управљање чланом 4. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/05) ограничена искључиво на делатност организовања и управљања добровољним пензијским фондовима из чега следи да друштва за управљање могу предузимати само нужне поправке на непокретностима које се налазе у имовини добровољног пензијског фонда (то су послови редовног одржавања као што су кречење, замена поломљених прозора). Нужни трошкови би се могли покривати из имовине добровољног пензијског фонда. У циљу одржавања текуће вредности непокретности у коју је имовина фонда уложена, друштва би могла предузимати и корисне инвестиције које би се покривале из средстава фонда, али за које није потребна дозвола надлежних органа. Напомињемо да је друштво за управљање дужно да имовином добровољног пензијског фонда управља с повећаном пажњом, према правилима струке и обичајима (са пажњом доброг стручњака), те да би било неприхватљиво улагати имовину фонда у непокретности које су такве врсте или у таквом стању да би биле противне овом захтеву ваљаног извршавања професионалне обавезе друштва. Из истог разлога  било би неприхватљиво да на терет фонда падају трошкови који настају због непоступања друштва за управљање са пажњом доброг стручњака, а посебно имајући у виду да је институт добровољних пензијских фондова млад и да је изградња поверења од изузетног значаја за развој ДПФ. У том смислу, друштво би својим процедурама морало предвидети израду инвестиционих планова пре улагања у непокретности који би обухватали cost/benefit анализу таквог улагања, као и праћење инвестиције након улагања. Поред тога, истичемо и одговорну функцију кастоди банке која, према Закону, води евиденцију непокретности у које је уложена имовина фонда и обавештава Народну банку Србије о уоченим неправилностима у пословању друштва за управљање.

Што се тиче трошкова коју настају приликом трансакција везаних за непокретности, треба имати у виду да су они обухваћени кроз „друге трошкове“ из одредбе члана 23. став 4 Закона, те да их сноси друштво за управљање.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова