03.04.2007.

Cirkulari upućeni društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom: Ulaganja sredstava društva u investicione fondove

U vezi sa pitanjem o dopuštenosti ulaganja imovine Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom u investicione fondove, ističemo sledeće:

Zakon o investicionim fondovima ("Sužbeni glasnik RS", br. 46/2006 - u daljem tekstu: Zakon) razlikuje tri vrste investicionih fondova:

  • otvorene – nemaju status pravnog lica, već predstavljaju imovinu koja je u svojini članova fonda (član 42. Zakona); ulaganjem u ovu vrstu investicionog fonda, ulagač neposredno stiče učešće u kapitalu drugog pravnog lica, a preko povezanog lica, društva za upravljanje investicionim fondom, učešće u upravljanju drugog pravnog lica (član 5. Zakona), a sve pod uslovom da investicioni fond ulaže u akcije;
  • zatvorene – imaju status pravnog lica i osnivaju se u formi otvorenog akcionarskog društva (član 58. Zakona); ulaganjem u zatvoreni investicioni fond, ulagač stiče neposredno učešće u kapitalu investicionog fonda (pravnog lica), a preko povezanog lica, društva za upravljanje investicionim fondom, učešće u upravljanju drugog pravnog lica (član 5. Zakona) i
  • privatne - imaju status pravnog lica i osnivaju se u formi društva sa ograničenom odgovornošću (član 74. Zakona); ulaganjem u zatvoreni investicioni fond, ulagač stiče neposredno učešće u kapitalu investicionog fonda (pravnog lica), a preko povezanog lica, društva za upravljanje investicionim fondom, učešće u upravljanju drugog pravnog lica (član 5. Zakona).

Iz gore iznetog sledi da se ulaganjem sredstava u investicione fondove uvek stiče učešće u kapitalu drugih pravnih lica, a preko povezanog lica, učešće u upravljanju drugog pravnog lica. Izuzetak predstavlja ulaganje u otvoreni investicioni fond, čija se imovina ne ulaže u akcije pravnih lica.

Stavom 1. člana 26. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005) propisano je ograničenje poslovanja Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, na taj način da to društvo ne može neposredno ili preko povezanih lica, imati učešće u kapitalu i upravljanju drugih pravnih lica, iz čega sledi da nije dozvoljeno ulaganje imovine Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom u investicione fondove, sa izuzetkom ulaganja u otvoreni investicioni fond čijom investicionom politikom je propisano da se njegova imovina ne ulaže u akcije pravnih lica.

Sektor za nadzor nad delatnošću dobrovoljnih penzijskih fondova