03/04/2007

Циркулари упућени друштвима за управљање добровољним пензијским фондом: Улагања средстава друштва у инвестиционе фондове

У вези са питањем о допуштености улагања имовине Друштва за управљање добровољним пензијским фондом у инвестиционе фондове, истичемо следеће:

Закон о инвестиционим фондовима ("Сужбени гласник РС", бр. 46/2006 - у даљем тексту: Закон) разликује три врсте инвестиционих фондова:

  • отворене – немају статус правног лица, већ представљају имовину која је у својини чланова фонда (члан 42. Закона); улагањем у ову врсту инвестиционог фонда, улагач непосредно стиче учешће у капиталу другог правног лица, а преко повезаног лица, друштва за управљање инвестиционим фондом, учешће у управљању другог правног лица (члан 5. Закона), а све под условом да инвестициони фонд улаже у акције;
  • затворене – имају статус правног лица и оснивају се у форми отвореног акционарског друштва (члан 58. Закона); улагањем у затворени инвестициони фонд, улагач стиче непосредно учешће у капиталу инвестиционог фонда (правног лица), а преко повезаног лица, друштва за управљање инвестиционим фондом, учешће у управљању другог правног лица (члан 5. Закона) и
  • приватне - имају статус правног лица и оснивају се у форми друштва са ограниченом одговорношћу (члан 74. Закона); улагањем у затворени инвестициони фонд, улагач стиче непосредно учешће у капиталу инвестиционог фонда (правног лица), а преко повезаног лица, друштва за управљање инвестиционим фондом, учешће у управљању другог правног лица (члан 5. Закона).

Из горе изнетог следи да се улагањем средстава у инвестиционе фондове увек стиче учешће у капиталу других правних лица, а преко повезаног лица, учешће у управљању другог правног лица. Изузетак представља улагање у отворени инвестициони фонд, чија се имовина не улаже у акције правних лица.

Ставом 1. члана 26. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник РС“, бр. 85/2005) прописано је ограничење пословања Друштва за управљање добровољним пензијским фондом, на тај начин да то друштво не може непосредно или преко повезаних лица, имати учешће у капиталу и управљању других правних лица, из чега следи да није дозвољено улагање имовине Друштва за управљање добровољним пензијским фондом у инвестиционе фондове, са изузетком улагања у отворени инвестициони фонд чијом инвестиционом политиком је прописано да се његова имовина не улаже у акције правних лица.

Сектор за надзор над делатношћу добровољних пензијских фондова