Društvena odgovornost

Društvena odgovornost podrazumeva vođenje brige o uticaju sopstvenog poslovanja na zajednicu i njene resurse. Jedan od ključnih resursa za instituciju kakva je Narodna banka Srbije jeste poverenje građana. Ono se gradi kontinuiranim i otvorenim dijalogom između zainteresovanih strana i iskrenom posvećenošću razumevanju problema i potreba najšire zajednice. Svojim brojnim aktivnostima na različitim poljima društvenog života, Narodna banka Srbije nastoji da taj dijalog proširuje i unapređuje.

Zaštita i edukacija korisnika finansijskih usluga

Uvođenjem funkcije zaštite korisnika finansijskih usluga 2007. godine, Narodna banka Srbije imala je cilj da unapredi aktivnosti na jačanju fer odnosa finansijskih institucija prema korisnicima finansijskih usluga i negovanje dobre poslovne prakse, kao i da, u okviru svojih ovlašćenja, obezbedi zaštitu njihovih prava i interesa. Da bi se realizovao taj cilj, osnovne aktivnosti Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga usmerene su na informisanje o finansijskim proizvodima i uslugama i pružanje odgovora korisnicima putem Informativnog centra (besplatnim pozivom na broj 0800 111 110), kao i na razmatranje prigovora korisnika finansijskih usluga i sprovođenje postupka posredovanja (medijacije) radi pokušaja mirnog rešenja spornog odnosa. Pored toga, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga edukuje i informiše javnost u vezi s različitim finansijskim proizvodima i uslugama, sličnostima i razlikama među njima. Shodno tome, osnovan je sajt tvojnovac.nbs.rs namenjen građanima, tj. onima koji žele da saznaju nešto više o finansijskim proizvodima, njihovom konceptu i rizicima koje ti proizvodi nose. Da bi informacije bile dostupnije građanima širom Srbije, Narodna banka Srbije je otvorila kancelarije za finansijsku edukaciju građana u svojim filijalama u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Užicu. Štampanjem i distribucijom edukativnih brošura i lifleta, kao i javnim medijskim nastupima, Narodna banka Srbije informiše javnost ne samo o finansijskim proizvodima i uslugama već i o drugim aktivnostima iz svoje nadležnosti.

Organizovanjem i održavanjem tribina u mestima i gradovima širom Srbije Narodna banka Srbije doprinosi ostvarivanju neposredne komunikacije sa svim zainteresovanim građanima i na taj način unapređuje informisanje javnosti.

Aktivnosti u oblasti kulture i obrazovanja

Kao nacionalna institucija i aktivan partner u edukaciji najšire javnosti, Narodna banka Srbije je omogućila da se i domaća i inostrana javnost upozna sa specifičnim aspektom naše kulturne baštine, koji čine novac ali i poruke koje on emituje putem svojih likovnih rešenja, tako i samo zdanje Banke, jedno od najlepših ostvarenja u Beogradu u XIX veku. Svesna svoje uloge i značaja u društvu, Narodna banka Srbije je otvorila Centar za posetioce, koji sprovodi izložbene i edukativne aktivnosti s ciljem da se građani, posebno mlade generacije, upoznaju sa ulogom centralne banke i raznim aspektima novca. Oslanjajući se na tradiciju, ali i gledajući u budućnost,Centar za posetioce, pored osnovnih izložbenih aktivnosti obogaćenih interaktivnim sadržajima, filmovima, predavanjima i didaktičkim materijalom za ciljane grupe posetilaca, sprovodi i posebne programe za učenike osnovnih i srednjih škola i studente, koji se sastoje iz predavanja, kvizova, radionica i turnira u edukativnim igrama.

Narodna banka Srbije je i aktivan učesnik kulturnih manifestacija kao što su „Međunarodni dan Frankofonije” „Svetska nedelja novca”, „Dani Beograda”, „Noć muzeja”, „Dani evropske baštine” i „Svetska nedelja štednje”. Takođe, Narodna banka Srbije organizuje manifestaciju „Dan otvorenih vrata” i ustupa izložbeni prostor hola zgrade na Slaviji za organizaciju manifestacija različitog kulturnog i društvenog sadržaja.
Centar za posetioce je dobitnik godišnje nagrade Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja (ICOM) za projekat godine u 2007. godini, s obrazloženjem da „osnivanje Centra za posetioce i njegove aktivnosti predstavljaju jedinstven muzeološki projekat u našoj sredini, koji može da posluži kao primer drugim značajnim državnim institucijama”.

Na prvom Međunarodnom samitu za finansijsku edukaciju dece i omladine, održanom u aprilu 2012. godine u Amsterdamu, u organizaciji Međunarodnog pokreta za finansijsku edukaciju dece i omladine, Narodna banka Srbije je dobila priznanje za izvanredan doprinos, vizionarstvo i inovativan pristup koji primenjuje u oblasti finansijske edukacije mladih u svojoj državi.

Donacije i humanitarne aktivnosti

U oblasti društvene odgovornosti, Narodna banka Srbije je usmerena na promovisanje i realizaciju aktivnosti kojima ostvaruje pozitivan uticaj na radno i društveno okruženje, uz što masovnije uključivanje zaposlenih.

Zaposleni u Narodnoj banci Srbije akcenat stavljaju na pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i deci sa invaliditetom. Pored organizovanja i učestvovanja u humanitarnim akcijama za pomoć ovim ciljnim grupama, više puta godišnje organizuju se i volonterske akcije u kojoj zaposleni svojim radom doprinose rešavanju određenog društvenog problema.

Tokom prethodnih godina saradnja je uspostavljena s centrima, školama i udruženjima za decu i omladinu s različitim vidovima invaliditeta. Ta saradnja ogleda se u održavanju tradicionalnih prodajnih izložbi ukrasnih i upotrebnih predmeta koje su korisnici tih ustanova izradili. Izložbe se održavaju dva puta godišnje, pred uskršnje i novogodišnje praznike, u sedištu i Filijali u Novom Sadu.

U saradnji s humanitarnim organizacijama, tokom godine organizuju se akcije prikupljanja hrane, školskog pribora i polovne garderobe u sedištu i filijalama Narodne banke Srbije. Na taj način razvijaju se i lokalna partnerstva sa organizacijama iz Niša, Užica, Kragujevca i Novog Sada. Takođe, za korisnike domova za decu sa invaliditetom i decu bez roditeljskog staranja, zaposleni u Narodnoj banci Srbije tradicionalno pripremaju novogodišnje paketiće.

Zaposleni u Narodnoj banci Srbije vode računa i o zaštiti životne sredine. Od aprila 2008. godine u sedištu je započeto s praksom odvajanja i prikupljanja papira, pet ambalaže i mešanog otpada. U toku 2011. godine i zaposleni u filijalama počeli su da sortiraju otpad. Takođe, zahvaljujući različitim merama koje se primenjuju, svakodnevno se ostvaruje ušteda u potrošnji papira.

Dodeljivanje donacija utvrđeno je Odlukom o obrazovanju komisije za razmatranje zahteva za dodelu donacija i humanitarne pomoći i o utvrđivanju uslova, načina i kriterijuma za dodelu donacija i humanitarne pomoći. Na osnovu te odluke, novčana sredstva za donacije i humanitarnu pomoć, odnosno osnovna sredstva, nematerijalna ulaganja i inventar koji su trajno stavljeni van upotrebe, u skladu sa aktom o utvrđivanju kriterijuma tehničke i tehnološke dotrajalosti sredstava u Narodnoj banci Srbije, mogu se odobriti, odnosno donirati pravnim licima, jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim i kulturnim ustanovama i ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite, kao i neprofitnim organizacijama, odnosno udruženjima, humanitarnim organizacijama i drugim ustanovama.

Odgovoran odnos prema zaposlenima

Polazište svih aktivnosti Narodne banke Srbije jesu ljudi koji u njoj rade, pa je, samim tim, odgovorna politika zapošljavanja preduslov uspešnog funkcionisanja institucije u svim oblastima. Radi postizanja veće motivisanosti, kompetentnosti, profesionalnosti i efikasnosti svojih zaposlenih, Banka pruža različite mogućnosti stručnog usavršavanja, kao što su završetak studija i prekvalifikacija, postdiplomske studije, seminari u zemlji i inostranstvu, sticanje međunarodno priznatih certifikata, kao i kursevi stranih jezika.

Izveštaj o društvenoj odgovornosti Narodne banke Srbije