Друштвена одговорност

Друштвена одговорност подразумева вођење бриге о утицају сопственог пословања на заједницу и њене ресурсе. Један од кључних ресурса за институцију каква је Народна банка Србије јесте поверење грађана. Оно се гради континуираним и отвореним дијалогом између заинтересованих страна и искреном посвећеношћу разумевању проблема и потреба најшире заједнице. Својим бројним активностима на различитим пољима друштвеног живота, Народна банка Србије настоји да тај дијалог проширује и унапређује.

Заштита и едукација корисника финансијских услуга

Увођењем функције заштите корисника финансијских услуга 2007. године, Народна банка Србије имала је циљ да унапреди активности на јачању фер односа финансијских институција према корисницима финансијских услуга и неговање добре пословне праксе, као и да, у оквиру својих овлашћења, обезбеди заштиту њихових права и интереса. Да би се реализовао тај циљ, основне активности Сектора за заштиту корисника финансијских услуга усмерене су на информисање о финансијским производима и услугама и пружање одговора корисницима путем Информативног центра (бесплатним позивом на број 0800 111 110), као и на разматрање приговора корисника финансијских услуга и спровођење поступка посредовања (медијације) ради покушаја мирног решења спорног односа. Поред тога, Сектор за заштиту корисника финансијских услуга едукује и информише јавност у вези с различитим финансијским производима и услугама, сличностима и разликама међу њима. Сходно томе, основан је сајт твојновац.нбс.рс намењен грађанима, тј. онима који желе да сазнају нешто више о финансијским производима, њиховом концепту и ризицима које ти производи носе. Да би информације биле доступније грађанима широм Србије, Народна банка Србије је отворила канцеларије за финансијску едукацију грађана у својим филијалама у Београду, Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ужицу. Штампањем и дистрибуцијом едукативних брошура и лифлета, као и јавним медијским наступима, Народна банка Србије информише јавност не само о финансијским производима и услугама већ и о другим активностима из своје надлежности.

Организовањем и одржавањем трибина у местима и градовима широм Србије Народна банка Србије доприноси остваривању непосредне комуникације са свим заинтересованим грађанима и на тај начин унапређује информисање јавности.

Активности у области културе и образовања

Као национална институција и активан партнер у едукацији најшире јавности, Народна банка Србије је омогућила да се и домаћа и инострана јавност упозна са специфичним аспектом наше културне баштине, који чине новац али и поруке које он емитује путем својих ликовних решења, тако и само здање Банке, једно од најлепших остварења у Београду у XIX веку. Свесна своје улоге и значаја у друштву, Народна банка Србије је отворила Центар за посетиоце, који спроводи изложбене и едукативне активности с циљем да се грађани, посебно младе генерације, упознају са улогом централне банке и разним аспектима новца. Ослањајући се на традицију, али и гледајући у будућност,Центар за посетиоце, поред основних изложбених активности обогаћених интерактивним садржајима, филмовима, предавањима и дидактичким материјалом за циљане групе посетилаца, спроводи и посебне програме за ученике основних и средњих школа и студенте, који се састоје из предавања, квизова, радионица и турнира у едукативним играма.

Народна банка Србије је и активан учесник културних манифестација као што су „Међународни дан Франкофоније” „Светска недеља новца”, „Дани Београда”, „Ноћ музеја”, „Дани европске баштине” и „Светска недеља штедње”. Такође, Народна банка Србије организује манифестацију „Дан отворених врата” и уступа изложбени простор хола зграде на Славији за организацију манифестација различитог културног и друштвеног садржаја.
Центар за посетиоце је добитник годишње награде Националног комитета Међународног савета музеја (ICOM) за пројекат године у 2007. години, с образложењем да „оснивање Центра за посетиоце и његове активности представљају јединствен музеолошки пројекат у нашој средини, који може да послужи као пример другим значајним државним институцијама”.

На првом Међународном самиту за финансијску едукацију деце и омладине, одржаном у априлу 2012. године у Амстердаму, у организацији Међународног покрета за финансијску едукацију деце и омладине, Народна банка Србије је добила признање за изванредан допринос, визионарство и иновативан приступ који примењује у области финансијске едукације младих у својој држави.

Донације и хуманитарне активности

У области друштвене одговорности, Народна банка Србије је усмерена на промовисање и реализацију активности којима остварује позитиван утицај на радно и друштвено окружење, уз што масовније укључивање запослених.

Запослени у Народној банци Србије акценат стављају на помоћ социјално угроженим категоријама становништва и деци са инвалидитетом. Поред организовања и учествовања у хуманитарним акцијама за помоћ овим циљним групама, више пута годишње организују се и волонтерске акције у којој запослени својим радом доприносе решавању одређеног друштвеног проблема.

Током претходних година сарадња је успостављена с центрима, школама и удружењима за децу и омладину с различитим видовима инвалидитета. Та сарадња огледа се у одржавању традиционалних продајних изложби украсних и употребних предмета које су корисници тих установа израдили. Изложбе се одржавају два пута годишње, пред ускршње и новогодишње празнике, у седишту и Филијали у Новом Саду.

У сарадњи с хуманитарним организацијама, током године организују се акције прикупљања хране, школског прибора и половне гардеробе у седишту и филијалама Народне банке Србије. На тај начин развијају се и локална партнерства са организацијама из Ниша, Ужица, Крагујевца и Новог Сада. Такође, за кориснике домова за децу са инвалидитетом и децу без родитељског старања, запослени у Народној банци Србије традиционално припремају новогодишње пакетиће.

Запослени у Народној банци Србије воде рачуна и о заштити животне средине. Од априла 2008. године у седишту је започето с праксом одвајања и прикупљања папира, пет амбалаже и мешаног отпада. У току 2011. године и запослени у филијалама почели су да сортирају отпад. Такође, захваљујући различитим мерама које се примењују, свакодневно се остварује уштеда у потрошњи папира.

Додељивање донација утврђено је Одлуком о образовању комисије за разматрање захтева за доделу донација и хуманитарне помоћи и о утврђивању услова, начина и критеријума за доделу донација и хуманитарне помоћи. На основу те одлуке, новчана средства за донације и хуманитарну помоћ, односно основна средства, нематеријална улагања и инвентар који су трајно стављени ван употребе, у складу са актом о утврђивању критеријума техничке и технолошке дотрајалости средстава у Народној банци Србије, могу се одобрити, односно донирати правним лицима, јединицама локалне самоуправе, образовним и културним установама и установама социјалне и здравствене заштите, као и непрофитним организацијама, односно удружењима, хуманитарним организацијама и другим установама.

Одговоран однос према запосленима

Полазиште свих активности Народне банке Србије јесу људи који у њој раде, па је, самим тим, одговорна политика запошљавања предуслов успешног функционисања институције у свим областима. Ради постизања веће мотивисаности, компетентности, професионалности и ефикасности својих запослених, Банка пружа различите могућности стручног усавршавања, као што су завршетак студија и преквалификација, постдипломске студије, семинари у земљи и иностранству, стицање међународно признатих цертификата, као и курсеви страних језика.

Извештај о друштвеној одговорности Народне банке Србије