Srpske novine (1834-1919)

Pretraga


 

Moderna Srbija je svoje novine dobila 1834. godine. Prvi njihov broj, pod nazivom Novine srbske, izašao je u Kragujevcu pod uredništvom Dimitrija Davidovića, jednog od najobrazovanijih ljudi tadašnje Srbije. Prvobitni tiraž ovog tada nedeljnika bio je 300 primeraka, a pretplata dva talira godišnje. Od 1835. godine novine su izlazile u Beogradu. Godine 1845. promenile su ime u Srbske novine, a 1869. u Srpske novine. Prvobitno nedeljnik, novine su u periodu 1843-mart 1849. izlazile dva puta sedmično, potom do kraja 1872. tri puta sedmično, da bi od 1873. postale dnevnik, osim u periodu Prvog svetskog rata, kada je bilo velikih neredovnosti u izlaženju.

Osim u Kragujevcu i Beogradu, novine su štampane u Nišu (1914–1915), a zatim i na Krfu (1916–1918). Kao zvanično glasilo države Srbije, novine su pratile, sledile i tumačile politiku srpske vlade sve do završetka Prvog svetskog rata i stvaranja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Poslednji broj novina je izašao 15 februara 1919. godine (po novom kalendaru).

Srpske novine su bile ne samo prvo službeno glasilo već, istovremeno, i list koji je pratio politička, ekonomska, kulturna i društvena zbivanja Kraljevine Srbije.

Pripremajući se za obeležavanje 125. godišnjice donošenja prvog zakona o Narodnoj banci, Arhiv NBS je tokom 2007. godine digitalizovao i, kao svojevrsni poklon korisnicima globalne komunikacione mreže, postavio na Internet stranicu Narodne banke Srbije više od 9.900 brojeva Srpskih novina za period 1883-1919, koje se čuvaju u Biblioteci i Arhivu NBS.

Taj zakon, donet 6. januara 1883. (19. po novom kalendaru) kao i svi sledeći, odnosno njihove izmene i dopune, zatim izveštaji sa zborova akcionara, pregledi dobiti, objave o stavljanju novčanica u promet, dnevni kursevi valuta i drugi materijali o Narodnoj banci i u vezi s njom štampani su upravo na stranicama Srpskih novina. Činom digitalizacije tih novina Narodna banka Srbije samo im vraća svoj dug.

Arhiv Narodne banke Srbije zahvaljuje Arhivu Srbije i Matici srpskoj na pomoći prilikom kompletiranja brojeva novina koji su nedostajali.

Tokom 2009. Narodna banka Srbije razmenila je sa Narodnom bibliotekom Srbije digitalizivanu i indeksiranu arhivu Srpskih novina za period 1883-1919. za digitalizovanu i indeksiranu arhivu za period 1834-1882.