Kurs dinara

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu rada deviznog tržišta (“Službeni glasnik", br. 10/2011), Narodna banka Srbije, svakog svog radnog dana, po pravilu do 14 časova, na svojoj internet prezentaciji objavljuje podatak o indikativnom kursu dinara prema evru izračunatom na osnovu podataka o spot prodaji deviza (evra) i prodaji deviza (evra) s datumom izvršenja kraćim od spot valute koja je zaključena do 12.30 časova tog radnog dana.

Takođe, Narodna banka Srbije svakog radnog dana, po pravilu, do 18 časova objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

Pored objavljivanja indikativnog kursa dinara prema evru i zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru, Narodna banka Srbije može na svojoj internet prezentaciji objavljivati i podatke o indikativnom kursu dinara prema dolaru. Ti podaci se mogu objavljivati dva puta u toku radnog dana, i to:

  1. podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu indikativnog kursa dinara prema evru i međuvalutnog odnosa evra prema dolaru na inostranim tržištima koji važi u vreme objavljivanja tog podatka, objavljuje se, po pravilu, do 14 časova;
  2. podatak o indikativnom kursu dinara prema dolaru, koji je izračunat na osnovu zvaničnog srednjeg kursa dinara prema evru i međuvalutnog odnosa evra prema dolaru na inostranim tržištima koji važi u vreme objavljivanja tog podatka, objavljuje se, po pravilu, do 18 časova.

Svakog radnog dana počev od 8 časova objavljuje se zvanični srednji kurs dinara prema dolaru.

Pored podataka o zvaničnom i indikativnom kursu dinara prema evru i prema dolaru, Narodna banka Srbije na svojoj internet prezentaciji objavljuje i podatke o deprecijaciji i aprecijaciji dinara prema evru i prema dolaru, i to:

  • u koloni ''d-d'' dnevnu promenu vrednosti dinara prema evru, odnosno prema dolaru;
  • u koloni ''m-m'' promenu vrednosti dinara prema evru, odnosno prema dolaru u odnosu na isti dan prethodnog meseca;
  • u koloni ''g-g'' promenu vrednosti dinara prema evru, odnosno prema dolaru u odnosu na isti dan prethodne godine;
  • u koloni ''opg'' promenu vrednosti dinara prema evru, odnosno prema dolaru u odnosu na kraj prethodne godine.