Курс динара

У складу са Одлуком о условима и начину рада девизног тржишта (“Службени гласник", бр. 10/2011), Народна банка Србије, сваког свог радног дана, по правилу до 14 часова, на својој интернет презентацији објављује податак о индикативном курсу динара према евру израчунатом на основу података о спот продаји девиза (евра) и продаји девиза (евра) с датумом извршења краћим од спот валуте која је закључена до 12.30 часова тог радног дана.

Такође, Народна банка Србије сваког радног дана, по правилу, до 18 часова објављује званични средњи курс динара према евру, који се примењује од 8 часова наредног радног дана.

Поред објављивања индикативног курса динара према евру и званичног средњег курса динара према евру, Народна банка Србије може на својој интернет презентацији објављивати и податке о индикативном курсу динара према долару. Ти подаци се могу објављивати два пута у току радног дана, и то:

  1. податак о индикативном курсу динара према долару, који је израчунат на основу индикативног курса динара према евру и међувалутног односа евра према долару на иностраним тржиштима који важи у време објављивања тог податка, објављује се, по правилу, до 14 часова;
  2. податак о индикативном курсу динара према долару, који је израчунат на основу званичног средњег курса динара према евру и међувалутног односа евра према долару на иностраним тржиштима који важи у време објављивања тог податка, објављује се, по правилу, до 18 часова.

Сваког радног дана почев од 8 часова објављује се званични средњи курс динара према долару.

Поред података о званичном и индикативном курсу динара према евру и према долару, Народна банка Србије на својој интернет презентацији објављује и податке о депрецијацији и апрецијацији динара према евру и према долару, и то:

  • у колони ''д-д'' дневну промену вредности динара према евру, односно према долару;
  • у колони ''м-м'' промену вредности динара према евру, односно према долару у односу на исти дан претходног месеца;
  • у колони ''г-г'' промену вредности динара према евру, односно према долару у односу на исти дан претходне године;
  • у колони ''опг'' промену вредности динара према евру, односно према долару у односу на крај претходне године.