Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova

Privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) zainteresovani za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova podnose Narodnoj banci Srbije zahtev, uz koji prilažu propisanu dokumentaciju.
Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, dostavlja se sledeća dokumentacija:

 1. dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa (rešenje Agencije za privredne registre);
 2. pismeno zaključen ugovor s bankom/bankama u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, koji obavezno sadrži spisak s nazivima i važećim adresama menjačkih mesta, kao i odredbu da ugovor ne proizvodi pravno dejstvo ako privredni subjekt nema ovlašćenje;
 3. dokaz, ne stariji od šest meseci, da vlasnik, odnosno osnivač privrednog subjekta, odnosno direktor / član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice privrednog subjekta, odnosno direktor / član upravnog odbora i/ili drugo odgovorno lice osnivača privrednog subjekta i radnik koji će neposredno obavljati menjačke poslove nisu pravnosnažno osuđeni za krivična dela protiv privrede, imovine, života i tela, javnog reda i mira, službene dužnosti i pravnog saobraćaja, za krivična dela pranja novca i finansiranja terorizma i/ili za drugo krivično delo i/ili privredni prestup koji ih čine nepodobnim za obavljanje menjačkih poslova (uverenje/potvrda Ministarstva unutrašnjih poslova da to lice nije pravnosnažno osuđivano za pomenuta krivična dela i uverenje/potvrda Privrednog suda prema mestu prebivališta tog lica da nije pravnosnažno osuđivano za privredni prestup);
 4. dokaz, ne stariji od šest meseci, da privredni subjekt – pravno lice koje podnosi zahtev i osnivač privrednog subjekta – pravno lice nisu osuđeni pravnosnažnom presudom za krivično delo, kao i da se protiv njih ne vodi krivični postupak, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela i/ili da nisu osuđeni pravnosnažnom presudom za privredni prestup koji ih čini nepodobnim u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova, u smislu zakona kojim se uređuje privredni prestup (uverenje/potvrda Osnovnog suda prema sedištu privrednog subjekta da privredni subjekt nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo; uverenje/potvrda Osnovnog suda prema sedištu privrednog subjekta da se protiv privrednog subjekta ne vodi krivični postupak; uverenje/potvrda Privrednog suda prema mestu sedišta privrednog subjekta da privredni subjekt nije osuđivan za privredni prestup; uverenje Višeg suda – Posebnog odeljenja za organizovani kriminal da privredni subjekt nije osuđivan za krivična dela iz nadležnosti Posebnog odeljenja za organizovani kriminal i uverenje Višeg suda – Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije da privredni subjekt nije osuđivan za krivična dela iz nadležnosti Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije);
 5. spisak saradnika vlasnika, odnosno osnivača i odgovornog lica privrednog subjekta, podnosioca zahteva za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, u smislu zakona kojim se uređuje devizno poslovanje (pod saradnikom se smatra: svako fizičko lice koje je član organa upravljanja ili drugo odgovorno lice kod pravnog subjekta u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice privrednog subjekta na rukovodećem položaju ili je stvarni vlasnik tog subjekta; svako fizičko lice koje je stvarni vlasnik pravnog subjekta u kojem je osnivač, vlasnik ili odgovorno lice privrednog subjekta na rukovodećem položaju, kao i svako fizičko lice koje sa osnivačem, vlasnikom ili odgovornim licem privrednog subjekta ima stvarno vlasništvo nad istim pravnim subjektom);
 6. spisak radnika koji će neposredno obavljati menjačke poslove, s podacima o identifikacionim brojevima certifikata za obavljanje menjačkih poslova za ove radnike, koje je izdala Narodna banka Srbije, odnosno drugi nadležni organ pre 1. januara 2019. godine, uz kopije njihovih ličnih karata;
 7. dokaz o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi za radnike koji će neposredno obavljati menjačke poslove (overena foto-kopija);
 8. potpise lica ovlašćenih za zastupanje ovlašćenog menjača koje je overio nadležni organ;
 9. dokaz o osnovu korišćenja poslovnog prostora za obavljanje menjačkog posla (dokaz o svojini nad poslovnim prostorom, odnosno ugovor o zakupu na najmanje godinu dana ili drugi dokaz da privredni subjekt osnovano koristi poslovni prostor za obavljanje menjačkih poslova), odnosno odluku nadležnog organa kojom dokazuje da je dobio dozvolu za korišćenje zemljišta kada kao poslovni prostor koristi montažni objekat;
 10. izjavu da poseduje sledeću opremu: metalnu kasu, brojačku mašinu, UV lampu i savremene uređaje za otkrivanje falsifikata (uređaje sa senzorima za markere i magnetnu detekciju koji otkrivaju većinu falsifikata američkog dolara i uređaje koji otkrivaju falsifikate evra);
 11. izjavu da poseduje opremu prema specifikaciji Narodne banke Srbije, odnosno banke za korišćenje softvera Narodne banke Srbije odnosno banke;
 12. izjavu da poseduje video-opremu koja omogućava neprekidno snimanje blagajničkog mesta u toku radnog vremena ovlašćenog menjača i čuvanje video-snimaka za najmanje deset poslednjih radnih dana tog menjačkog mesta; od 1. septembra 2023. godine – izjavu da poseduje video-opremu koja omogućava neprekidno snimanje blagajničkog mesta ovlašćenog menjača i čuvanje video-snimaka za najmanje 30 poslednjih dana u kojima je ovlašćeni menjač obavljao menjačke poslove;
 13. dokaz o uplaćenoj naknadi za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova u iznosu od 16.400 dinara u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi, po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge – tarifni broj 2. tarifni stav 24. te odluke, na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom br. 980-737-56, s pozivom na broj 9-020024-MBR;
 14. dokaz o uplati republičke administrativne takse iz tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 1.040 dinara, broj računa 840-742221843-57, model 97, s pozivom na broj koji se može pronaći na linku (Potrebno je da u tabeli Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i republike sa šiframa trezora i nadležnim organizacionim jedinicama Uprave za trezor, koja se otvara pritiskom na gornji link, privredni subjekt u koloni 2 pronađe opštinu/grad u kojoj ima sedište i da iz kolone 4 unese pripadajuću šifru s kontrolnim brojem u polje Poziv na broj);
 15. obaveštenje o radnom vremenu, kao i o vremenu korišćenja odmora u toku rada;
 16. izjavu o saglasnosti u vezi s članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku.

Ako privredni subjekt namerava da menjačke poslove obavlja i na bankomatu koji je odvojen od isplatno-uplatnog blagajničkog mesta koje je odredio za bankomat, pismeno zaključen ugovor s bankom/bankama u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova iz tačke 2. mora da sadrži i adresu na kojoj se nalazi bankomat sa naznakom menjačkog mesta kome bankomat i isplatno-uplatno blagajničko mesto pripadaju. Uz dokaze iz tačke 9. privredni subjekt prilaže i dokument na osnovu koga koristi lokaciju na kojoj se nalazi bankomat.

Ako privredni subjekt namerava da menjačke poslove obavlja na menjačkom mestu i/ili na bankomatu koji se nalaze na međunarodnom aerodromu ili luci, iza mesta gde se vrši granična provera lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje granična kontrola, i/ili u uređenom prostoru za priređivanje posebnih igara na sreću u skladu sa zakonom kojim se uređuju igre na sreću – obavezan je da to navede u zahtevu za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, kao i da navede detaljne informacije koje se odnose na prostor u kome će se obavljati menjački poslovi (npr. opis tačne lokacije menjačkog mesta, odnosno u kom delu aerodroma / luke / prostora za priređivanje posebnih igara na sreću se menjačko mesto nalazi).

Predloženi naziv menjačkog mesta privrednog subjekta naveden u zahtevu za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova treba da ispunjava načelo primerenosti i prikladnosti sadržaja, pod kojim se podrazumeva da naziv menjačkog mesta ne može da sadrži reči koje se mogu smatrati uvredljivim, diskriminatorskim, povezanim s kriminalom ili suprotnim dobrim poslovnim običajima ili profesionalnoj etici.

Narodna banka Srbije preporučuje da privredni subjekt uplati troškove postupka za dobijanje ovlašćenja (iz tačke 13) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova s propisanom dokumentacijom.

Ako je privredni subjekt ispunio uslove za obavljanje menjačkih poslova, Narodna banka Srbije donosi rešenje o izdavanju ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova, i to posebno za svako menjačko mesto, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva s kompletnom dokumentacijom.

Privredni subjekt kome je Narodna banka Srbije rešenjem izdala ovlašćenje za obavljanje menjačkih poslova dužan je da počne da obavlja menjačke poslove u roku od 30 dana od dana prijema tog rešenja.

Menjačke poslove ovlašćeni menjač može obavljati korišćenjem softvera Narodne banke Srbije ili softvera banke s kojom ima zaključen ugovor o obavljanju menjačkih poslova.

Ovlašćeni menjač je dužan da o svakoj promeni podataka vezanih za dokumentaciju podnetu uz zahtev za dobijanje ovlašćenja obavesti Narodnu banku Srbije, i to u roku od pet radnih dana od dana nastanka te promene, s tim što je obaveštenje o promeni poslovnog prostora za obavljanje menjačkih poslova ovlašćeni menjač dužan da dostavi pre nastanka ove promene.

Ovu vrstu obaveštenja ovlašćeni menjač dostavlja u pismenoj formi ili elektronski.

Prilikom zaključivanja novog ugovora o obavljanju menjačkih poslova s drugom bankom, ovlašćeni menjač je u obavezi da ovaj ugovor dostavi Narodnoj banci Srbije odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana zaključenja, kao i da o izmeni, raskidu ili prestanku važnosti ugovora odmah obavesti Narodnu banku Srbije i dostavi kopiju aneksa ugovora, odnosno ugovor o raskidu.

Obrasci: