Dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene ostalih podataka

Uz zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene ostalih podataka (promena poslovnog imena privrednog subjekta, promena adrese sedišta privrednog subjekta, promena naziva menjačkog mesta itd.), dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa (rešenje Agencije za privredne registre);
  2. aneks zaključenog ugovora s bankom/bankama o obavljanju menjačkih poslova;
  3. podaci o radnicima koji će neposredno obavljati menjačke poslove, uključujući i identifikacione brojeve certifikata za obavljanje menjačkih poslova za ove radnike, uz foto-kopiju lične karte odnosno očitanu ličnu kartu (ako rad nastavljaju radnici koji su već prijavljeni Narodnoj banci Srbije, potrebno je da se dostavi spisak radnika s podacima, a ako ovlašćeni menjač prijavljuje nove radnike, potrebno je da dostavi i propisanu dokumentaciju);
  4. izjava o posedovanju opreme za obavljanje menjačkih poslova i obaveštenje o radnom vremenu, kao i o vremenu korišćenja odmora u toku rada;
  5. dokaz o uplaćenoj naknadi za rešavanje po zahtevu za izdavanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova zbog promene podataka u registru ovlašćenih menjača u iznosu od 1.070 dinara u skladu sa Odlukom o jedinstvenoj tarifi po kojoj Narodna banka Srbije naplaćuje naknadu za izvršene usluge, tarifni broj 2. tarifni stav 30. te odluke, na račun Narodne banke Srbije – Sektora za devizne poslove i kreditne odnose sa inostranstvom br. 980-737-56, s pozivom na broj 9-020030-MBR;
  6. dokaz o uplati republičke administrativne takse iz tarifnog broja 1. i 9. Odeljak A Tarife republičkih administrativnih taksi Zakona o republičkim administrativnim taksama u iznosu od 900 dinara, broj računa 840-742221843-57, model 97, s pozivom na broj koji se može pronaći na linku (Potrebno je da u tabeli „SPISAK OPŠTINA, GRADOVA, AUTONOMNIH POKRAJINA I REPUBLIKE SA ŠIFRAMA TREZORA I NADLEŽNIM ORGANIZACIONIM JEDINICAMA UPRAVE ZA TREZOR“ koji se otvara pritiskom na gornji link, privredni subjekt u koloni 2. pronađe opštinu/grad u kojoj ima sedište i da iz kolone 4. unese pripadajuću šifru sa kontrolnim brojem u polje „poziv na broj“).

Narodna banka Srbije preporučuje da privredni subjekt uplati naknadu za usluge u vezi sa obavljanjem menjačkih poslova za dobijanje ovlašćenja (iz tačke 5) istoga dana kada Narodnoj banci Srbije podnese zahtev za dobijanje ovlašćenja za obavljanje menjačkih poslova usled promene ostalih podataka s propisanom dokumentacijom.

Obrazac: