Revizija finansijskih izveštaja

Obavljanje revizije finansijskih izveštaja za banke detaljnije je regulisano sledećim propisima:

U ovom tekstu date su samo osnovne informacije sadržane u navedenoj regulativi.

Narodna banka Srbije utvrđuje i objavljuje Listu spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke. Kriterijumi koje spoljni revizor mora da ispuni da bi se našao na listi su sledeći:

 • da ispunjava uslove koji su za preduzeće za reviziju propisani zakonom kojim se uređuje revizija,
 • da ima najmanje šestoro zaposlenih koji imaju profesionalno zvanje ovlašćenog revizora i licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izveštaja, od kojih najmanje troje ima najmanje tri godine iskustva u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja banaka,
 • da ima najmanje 20 zaposlenih u organizacionom delu u čijem su delokrugu poslovi revizije,
 • da u prethodnih pet godina nije brisan s Liste na osnovu tačke 5 stav 4 Odluke o spoljnoj reviziji banaka.

Radi stavljanja na Listu, preduzeće za reviziju Narodnoj banci Srbije podnosi zahtev, uz koji prilaže dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost navedenih kriterijuma. Narodna banka Srbije odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva. Utvrđenu listu Narodna banka Srbije objavljuje na svojoj internet prezentaciji.

Spoljni revizor koji je na Listi ne može u istoj godini obavljati reviziju finansijskih izveštaja banke i pružati joj konsultantske usluge, niti može obavljati reviziju za poslovnu godinu u kojoj joj je pružao ove usluge. Banka ne može imenovati spoljnog revizora čiji je prihod od revizije te banke u prethodnoj godini veći od polovine njegovih ukupnih prihoda. Spoljni revizor može kod banke obavljati najviše pet uzastopnih revizija redovnih godišnjih finansijskih izveštaja. Spoljni revizor ne može obavljati reviziju finansijskih izveštaja banke za poslovnu godinu u kojoj je njegov zaposleni bio privremeno angažovan u toj banci, ili je u banci privremeno angažovan u vreme obavljanja revizije. Ako reviziju izvrši spoljni revizor koji nije na Listi, odnosno ako je revizija izvršena suprotno Zakonu o bankama i drugim propisima, Narodna banka Srbije neće prihvatiti izveštaj o reviziji.

Izveštaj o reviziji sadrži:

 • mišljenje spoljnog revizora,
 • finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije,
 • mišljenje o usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu i izveštaj o poslovanju koji je bio predmet ovog mišljenja,
 • pismo o prezentaciji finansijskih izveštaja, i
 • analize za potrebe Narodne banke Srbije.

Banka je dužna da Narodnoj banci Srbije izveštaj o reviziji dostavi zajedno s pismom rukovodstvu koje je spoljni revizor dostavio banci posle završetka revizije, i to najkasnije 120 dana posle završetka poslovne godine na koju se izveštaj o reviziji odnosi.

Banka je dužna da, najkasnije za 15 dana od dana dostavljanja izveštaja o reviziji, objavi:

 • kompletan izveštaj spoljnog revizora na svojoj internet prezentaciji i da ga zadrži na toj prezentaciji do objavljivanja izveštaja za narednu poslovnu godinu, i
 • izveštaj u skraćenom obliku u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji Republike Srbije.

Ako Narodna banka Srbije odbije da prihvati izveštaj spoljnog revizora, banka je dužna da na svojoj internet prezentaciji odbijeni izveštaj zameni novim izveštajem, koji je drugi spoljni revizor sačinio na osnovu ponovo obavljene revizije.