Ревизија финансијских извештаја

Обављање ревизије финансијских извештаја за банке детаљније је регулисано следећим прописима:

У овом тексту дате су само основне информације садржане у наведеној регулативи.

Народна банка Србије утврђује и објављује Листу спољних ревизора који могу вршити ревизију финансијских извештаја банке. Критеријуми које спољни ревизор мора да испуни да би се нашао на листи су следећи:

 • да испуњава услове који су за предузеће за ревизију прописани законом којим се уређује ревизија,
 • да има најмање шесторо запослених који имају професионално звање овлашћеног ревизора и лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских извештаја, од којих најмање троје има најмање три године искуства у обављању послова ревизије финансијских извештаја банака,
 • да има најмање 20 запослених у организационом делу у чијем су делокругу послови ревизије,
 • да у претходних пет година није брисан с Листе на основу тачке 5 став 4 Одлуке о спољној ревизији банака.

Ради стављања на Листу, предузеће за ревизију Народној банци Србије подноси захтев, уз који прилаже документацију којом доказује испуњеност наведених критеријума. Народна банка Србије одлучује о захтеву у року од 30 дана од дана пријема уредног захтева. Утврђену листу Народна банка Србије објављује на својој интернет презентацији.

Спољни ревизор који је на Листи не може у истој години обављати ревизију финансијских извештаја банке и пружати јој консултантске услуге, нити може обављати ревизију за пословну годину у којој јој је пружао ове услуге. Банка не може именовати спољног ревизора чији је приход од ревизије те банке у претходној години већи од половине његових укупних прихода. Спољни ревизор може код банке обављати највише пет узастопних ревизија редовних годишњих финансијских извештајa. Спољни ревизор не може обављати ревизију финансијских извештаја банке за пословну годину у којој је његов запослени био привремено ангажован у тој банци, или је у банци привремено ангажован у време обављања ревизије. Ако ревизију изврши спољни ревизор који није на Листи, односно ако је ревизија извршена супротно Закону о банкама и другим прописима, Народна банка Србије неће прихватити извештај о ревизији.

Извештај о ревизији садржи:

 • мишљење спољног ревизора,
 • финансијске извештаје који су били предмет ревизије,
 • мишљење о усклађености извештаја о пословању са финансијским извештајима за исту пословну годину и извештај о пословању који је био предмет овог мишљења,
 • писмо о презентацији финансијских извештаја, и
 • анализе за потребе Народне банке Србије.

Банка је дужна да Народној банци Србије извештај о ревизији достави заједно с писмом руководству које је спољни ревизор доставио банци после завршетка ревизије, и то најкасније 120 дана после завршетка пословне године на коју се извештај о ревизији односи.

Банка је дужна да, најкасније за 15 дана од дана достављања извештаја о ревизији, објави:

 • комплетан извештај спољног ревизора на својој интернет презентацији и да га задржи на тој презентацији до објављивања извештаја за наредну пословну годину, и
 • извештај у скраћеном облику у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Ако Народна банка Србије одбије да прихвати извештај спољног ревизора, банка је дужна да на својој интернет презентацији одбијени извештај замени новим извештајем, који је други спољни ревизор сачинио на основу поново обављене ревизије.