Dokumentacija uz zahtev

Odlukom o spoljnoj reviziji banaka („Sl. glasnik RS“, br. 41/2007, 59/2008 i 67/2012) propisani su kriterijumi na osnovu kojih Narodna banka Srbije utvrđuje i objavljuje listu spoljnih revizora koji mogu vršiti reviziju finansijskih izveštaja banke (u daljem tekstu: Lista).

Kriterijumi koje mora da ispunjava spoljni revizor da bi mogao da vrši reviziju finansijskih izveštaja banke su sledeći:

  • da ispunjava uslove koji su za preduzeće za reviziju propisani zakonom kojim se uređuju računovodstvo i revizija;
  • da ima najmanje šestoro zaposlenih koji imaju profesionalno zvanje ovlašćenog revizora i licencu za rad na poslovima revizije finansijskih izveštaja, od kojih najmanje troje ima najmanje tri godine iskustva u obavljanju poslova revizije finansijskih izveštaja banaka;
  • da ima najmanje 20 zaposlenih u organizacionom delu u čijem su delokrugu poslovi revizije;
  • da u prethodnih pet godina nije brisan s Liste na osnovu tačke 5. stav 4. Odluke o spoljnoj reviziji banaka.

Radi stavljanja na Listu, preduzeće za reviziju podnosi Narodnoj banci Srbije pismeni zahtev uz koji prilaže originale ili overene fotokopije dokumentacije kojom dokazuje ispunjenost navedenih kriterijuma:

  • izvod iz Registra privrednih subjekata za trenutno registrovano stanje preduzeća za reviziju,
  • dozvolu za obavljanje poslova revizije koju je izdalo ministarstvo nadležno za poslove finansija,
  • sertifikate o zvanju i licence za obavljanje revizije koje je izdala Komora ovlašćenih revizora za najmanje šestoro ovlašćenih revizora iz preduzeća za reviziju, kao i izjavu ovlašćenog lica preduzeća za reviziju o bankama i periodima za koje su najmanje troje ovih lica vršila reviziju finansijskih izveštaja,
  • akta preduzeća za reviziju kojim se utvrđuje unutrašnja organizacija preduzeća i sistematizacija radnih mesta, kao i izjavu ovlašćenog lica preduzeća s pregledom zaposlenih (koji sadrži ime, prezime, matični broj, zvanje i broj godina radnog staža) u organizacionom delu u čijem su delokrugu poslovi revizije.

Narodna banka Srbije će, u skladu sa izmenama i dopunama relevantne regulative ili nezavisno od njih, vršiti usklađivanje i ažuriranje spiska neophodne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za stavljanje na Listu.