Документација уз захтев

Одлуком о спољној ревизији банака („Сл. гласник РС“, бр. 41/2007, 59/2008 и 67/2012) прописани су критеријуми на основу којих Народна банка Србије утврђује и објављује листу спољних ревизора који могу вршити ревизију финансијских извештаја банке (у даљем тексту: Листа).

Критеријуми које мора да испуњава спољни ревизор да би могao да врши ревизију финансијских извештаја банке су следећи:

  • да испуњава услове који су за предузеће за ревизију прописани законом којим се уређују рачуноводство и ревизија;
  • да има најмање шесторо запослених који имају професионално звање овлашћеног ревизора и лиценцу за рад на пословима ревизије финансијских извештаја, од којих најмање троје има најмање три године искуства у обављању послова ревизије финансијских извештаја банака;
  • да има најмање 20 запослених у организационом делу у чијем су делокругу послови ревизије;
  • да у претходних пет година није брисан с Листе на основу тачке 5. став 4. Одлуке о спољној ревизији банака.

Ради стављања на Листу, предузеће за ревизију подноси Народној банци Србије писмени захтев уз који прилаже оригинале или оверене фотокопије документације којом доказује испуњеност наведених критеријума:

  • извод из Регистра привредних субјеката за тренутно регистровано стање предузећа за ревизију,
  • дозволу за обављање послова ревизије коју је издало министарство надлежно за послове финансија,
  • сертификате о звању и лиценце за обављање ревизије које је издала Комора овлашћених ревизора за најмање шесторо овлашћених ревизора из предузећа за ревизију, као и изјаву овлашћеног лица предузећа за ревизију о банкама и периодима за које су најмање троје ових лица вршила ревизију финансијских извештаја,
  • акта предузећа за ревизију којим се утврђује унутрашња организација предузећа и систематизација радних места, као и изјаву овлашћеног лица предузећа с прегледом запослених (који садржи име, презиме, матични број, звање и број година радног стажа) у организационом делу у чијем су делокругу послови ревизије.

Народна банка Србије ће, у складу са изменама и допунама релевантне регулативе или независно од њих, вршити усклађивање и ажурирање списка неопходне документације која се прилаже уз захтев за стављање на Листу.