Mere za očuvanje stabilnosti finansijskog sektora - оdluka Narodne banke Srbije u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti

Narodna banka Srbije, kao centralna institucija koja je odgovorna za stabilnost finansijskog sistema i zaštitu korisnika finansijskih usluga, donela je Odluku o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti. Odluka je doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima.

Kalkulatori

Kalkulacija shodno tački 2. Odluke o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti, prema kojoj je banka dužna da za svaki pojedinačni ugovor o kreditu u otplati koji je zaključila s korisnikom pre početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011), bez obzira na stranu valutu u kojoj je ovaj kredit indeksiran, utvrdi ukupan iznos novčanih sredstava koji je naplatila po osnovu povećanja neodredivih elemenata promenljive kamatne stope (npr. promena kamatne stope u skladu sa aktima poslovne politike, opštim uslovima poslovanja ili promenjenim tržišnim uslovima), i to u periodu od jednostranog povećanja kamatne stope do početka primene tog zakona.

  • Kalkulator za izračunavanje iznosa novčanih sredstava koji su banke naplatile po osnovu povećanja neodredivih elemenata promenljive kamatne stope, u periodu od jednostranog povećanja kamatne stope do početka primene Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

 ***

Kalkulacije na osnovu ponuđenih modela koje su banke, shodno tački 3. stav 1. Odluke o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti, dužne da ponude korisnicima stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima radi zaključenja aneksa ugovora.

  • Model 1: konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima po kursu povoljnijem za 5%, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina;
  • Model 2: konverzija kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u evrima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u evrima na godišnjem nivou za 1 procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od 3%, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina;
  • Model 3: kredit ostaje indeksiran u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za 1 procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od 3%, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina;
  • Model 4: kredit ostaje indeksiran u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate izražen u švajcarskim francima snižava za 20% ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu sa ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu.