24.02.2015.

Народна банка Србије донела Одлуку о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути

Народна банка Србије, као централна институција која је одговорна за стабилност финансијског система и заштиту корисника финансијских услуга, донела је Одлуку о мерама за очување стабилности финансијског система у вези с кредитима индексираним у страној валути. Одлука је донета ради очувања и јачања стабилности финансијског система Републике Србије, адекватнијег управљања ризицима банака, као и ради боље заштите корисника финансијских услуга, који су примарно погођени негативним последицама актуелних кретања на међународним девизним тржиштима.

Овом одлуком се на системски начин  приступа решавању сложеног проблема валутно индексираних стамбених кредита, уз пуно уважавање слободе уговарања, с једне стране, и императивних прописа с друге стране. Као регулатор банкарског тржишта, Народна банка је усвојила решење које помаже грађанима да превазиђу тешкоће у отплати кредита у швајцарским францима, као и у случају једностраног подизања каматних маржи од стране банака, али које истовремено не угрожава основне принципе за које се Народна банка Србије залаже – правну сигурност, тржишно пословање и одговорност свих тржишних учесника за преузете обавезе.

Одлука се састоји од два дела. Први део се односи на сваки појединачни уговор о кредиту у отплати који је банка закључила са корисником пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени гласник РС”, број 36/2011), без обзира на страну валуту у којој је тај кредит индексиран. Тим делом Одлуке прописана је обавезна, једнообразна и детаљно уређена примена препоруке Народне банке Србије БАН 002/13 од 31. маја 2013. године, која се односила на примену неодредивих елемената променљиве каматне стопе пре почетка примене Закона о заштити корисника финансијских услуга. Након сагледавања ефеката примене препоруке БАН 002/13 у банкама, Народна банка Србије је одлучила да банкама пропише обавезујући начин поступања са средствима које су више наплатиле по основу једностраних повећања променљивих неодредивих елемената каматне стопе. Банке су дужне да тај вишак урачунају у превремену отплату кредита и да о томе сваком појединачном кориснику доставе обавештење са измењеним планом отплате кредита у року од 30 дана од дана ступања на снагу те одлуке. Примена овог дела Одлуке од стране банака је обавезна и претходи примени осталих одредаба Одлуке садржаних у другом делу.

Други део Одлуке односи се само на уговоре о стамбеним кредитима индексираним у швајцарским францима. Корисницима ових кредита банка ће бити дужна да, најкасније 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, понуди четири модела закључења анекса уговора којима би били измењени услови отплате кредита, уз задржавање постојећих инструмената обезбеђења, а рок за прихват понуде анекса уговора од корисника не може бити краћи од три месеца од дана пријема понуде. Kорисник кредита може у сваком тренутку прихватити понуду у оквиру овог рока.

Банке су дужне да корисницима понуде следећа четири модела:

  • конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима по курсу повољнијем за 5%, уз даљу примену каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима, уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • конверзија кредита индексираног у швајцарским францима у кредит индексиран у еврима, уз снижавање каматне стопе коју банка примењује на кредите индексиране у еврима на годишњем нивоу за 1 процентни поен, при чему не мора бити нижа од 3%, такође уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • да кредит остане индексиран у швајцарским францима, али се каматна стопа на годишњем нивоу снижава за 1 процентни поен, при чему не мора бити нижа од 3%, такође уз додатну могућност продужења рока отплате кредита, у складу са захтевом корисника, најдуже за пет година;
  • да кредит остане индексиран у швајцарским францима, али се износ месечне рате изражен у швајцарским францима снижава за 20% уговореног износа у периоду од 36 месеци од дана закључења анекса уговора, а укупан износ за који су месечни ануитети умањени отплаћује се у 12 једнаких месечних рата након истека првобитног рока доспећа кредита. На потраживања чија би наплата била одложена у складу са овим моделом банка не би обрачунавала нити наплаћивала камату.

Ради додатног олакшавања положаја корисника ових кредита и њихове што свеобухватније заштите, банке неће моћи да понуде конверзију, у моделима који то решење садрже, под условима за одобравање кредита индексираних у еврима који су неповољнији у односу на услове које су у тој банци важили 31. децембра 2014. године. Такође, банке  неће моћи од корисника да наплате накнаду за предузимање наведених мера и активности, као ни трошкове које могу имати у вези са тим мерама и активностима, чиме се тежи минимизирању пратећих трошкова анексирања уговора, који би евентуално демотивисали кориснике да прихвате понуде банака и максимизирању ефеката Одлуке. У том смислу, Народна банка Србије је већ обавила непосредне разговоре и с другим надлежним институцијама (Национална корпорација за осигурање стамбених кредита, Републички геодетски завод, Министарство правде и др.) и очекује да ће сви корисници кредита који анексирају уговоре у складу са Одлуком бити ослобођени додатних трошкова или ће ови трошкови бити умањени до симболичног износа.

Народна банка Србије оцењује да ће примена Одлуке у знатној мери пружити могућност корисницима стамбених кредита у швајцарским францима да олакшају свој положај при измиривању обавеза, што ће последично спречити даљи раст удела проблематичних кредита индексираних у швајцарским францима у укупним кредитима, а самим тим допринети и очувању и јачању стабилности читавог финансијског система.

Народна банка Србије сматра да су усвојеним решењима створене претпоставке и подстицаји – обавезност поступања банака, слобода избора корисника кредита, као и подела финансијског терета између поверилаца и дужника – за трајно решавање проблема кредитирања у швајцарским францима, чиме се искључује могућност даљих регулаторних активности Народне банке Србије везаних ове кредите.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“.

Кабинет гувернера