Implementacija bazelskih standarda u Srbiji

Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 15. decembra 2016. godine usvojio sledeće propise objavljene u „Službenom glasniku RS 103/2016“, kojima su uvedeni Bazel III standardi u Republici Srbiji: Odluka o adekvatnosti kapitala banke, Odluka o objavljivanju podataka i informacija banke, Odluka o izveštavanju o adekvatnosti kapitala banke, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o izveštavanju banaka, Odluka o upravljanju rizikom likvidnosti banke, Odluka o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke.

Pored usklađivanja s relevantnim pravnim aktima EU u oblasti bankarstva, osnovni ciljevi usvajanja ovih propisa su povećanje otpornosti bankarskog sektora povećanjem kvaliteta kapitala i uvođenjem zaštitnih slojeva kapitala, bolje praćenje i kontrola izloženosti banke riziku likvidnosti, dalje jačanje tržišne discipline i transparentnosti poslovanja banaka u Republici Srbiji objavljivanjem svih relevantnih informacija o poslovanju banke, kao i prilagođavanje izveštajnog sistema novim regulatornim rešenjima.

Bazel III

Nakon identifikovanja slabosti finansijskih sistema i nedostataka Bazel II standarda, akumuliranih tokom svetske finansijsko-ekonomske krize, započet je proces izmena ovih standarda. U tom smislu, prvi koraci preduzeti su u julu 2009. godine kada je objavljen  prvi paket dokumenata – Enhancements to the Basel II frameworkRevisions to the Basel II market risk framework i Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book. Ove izmene Bazel II standarda odnose se pre svega na tržišne rizike i sekjuritizaciju.

Ipak, ključne i sveobuhvatne izmene bazelskih standarda – Bazel III standardi, predviđene su setom dokumenata koji su objavljeni u decembru 2010. godine i podrazumevaju novine, pre svega, u pogledu pokazatelja adekvatnosti kapitala, i to u delu koji se odnosi na regulatorni kapital (A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems). Takođe, prvi put su uvedeni i minimalni standardi koji se odnose na zahteve u pogledu likvidnosti banaka (International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring).

U junu 2011. godine objavljen je konačni revidiran dokument koji se odnosi na Bazel III standarde –A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems – revised version, dok je u januaru 2013. godine objavljen potpuni tekst revidiranog dokumenta koji se odnosi na pokazatelj likvidnosti – Basel III: The Liquidity Coverage Ratio.

Najznačajnije novine predviđene Bazel III standardima odnose se na:

  • unapređenje kvaliteta kapitala i jačanje kapitalnih zahteva;
  • uvođenje minimalnih standarda za upravljanje rizikom likvidnosti, kao i minimalnih pokazatelja likvidnosti;
  • poboljšanje procesa upravljanja rizicima u cilju odgovarajućeg pokrića svih rizika kapitalom;
  • uvođenje leveridž racija kao dodatnog pokazatelja poslovanja banaka koji nije zasnovan na stepenu rizičnosti aktive;
  • uvođenje niza mera u cilju formiranja što adekvatnijih rezervi kapitala (capital buffers) koje bi bile raspoložive u periodima krize.