Прописи из области статистике

Прописи из области монетарне статистике

Прописи из области статистике каматних стопа на кредите и депозите банака

Прописи из области статистике економских односа са иностранством

Прописи из области статистике хартија од вредности

Прописи из области статистике осталих финансијских посредника

Прописи из области статистике државних финансија и секторска класификација