Pokretanje posredovanja – medijacije

Ako niste zadovoljni odgovorom finansijske institucije na prigovor, ili vam taj odgovor nije dostavljen, imate pravo da Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga podnesete pismenu pritužbu na rad te finansijske institucije ili predlog za posredovanje.

Napominjemo da pritužbu, odnosno predlog za posredovanje možete podneti Narodnoj banci Srbije samo ako ste prethodno podneli pismeni prigovor finansijskoj instituciji i:

 • ako niste zadovoljni njenim odgovorom na prigovor ili
 • vam taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (u izuzetnim okolnostima, kada banka iz razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u roku od 15 dana postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku).

Uz predlog za posredovanje, potrebno je da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste podneli finansijskoj instituciji, njen odgovor (ako ga je dostavila), i dokumentaciju relevantnu za predmetni sporni odnos.

Postupak posredovanja je dobrovoljan (potrebna je saglasnost obe strane), poverljiv i hitan.

Strane u sporu mogu odlučiti da se postupak posredovanja sprovede pred Narodnom bankom Srbije ili drugim organom ili licem ovlašćenim za posredovanje.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.) snose same strane.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije – posrednici, koji su za posrednike imenovani odlukom ovlašćenog organa u Republici Srbiji, odnosno koji imaju licencu posrednika i nalaze se na spisku posrednika.

Postupak posredovanja može biti okončan sporazumom strana, obustavom ili odustankom.

Ako je ovo posredovanje okončano obustavom ili odustankom, korisnik može podneti pritužbu na rad konkretne finansijske institucije.

 

Podnošenje predloga za posredovanje 

Predlog za posredovanje možete podneti tako što ćete popuniti formular i poslati:

 • na elektronski na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs
 • Ili poštom na adresu:
  NARODNA BANKA SRBIJE
  Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga
  Nemanjina 17, 11000 Beograd
 • ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd.

Formular možete preuzeti klikom na desni taster miša nad izabranim linkom i izborom opcije Save Target As (Internet Explorer) ili  Save Link As (Mozilla Firefox ili Google Chrome).